Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”

Gmina Miasto Szczecin Wydział Inwestycji Miejskich zaprasza do złożenia oferty, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro, na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania: „Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.


I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest:
Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju.


2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Nadzór nad wykonaniem robót budowlanych dotyczących montażu przyrządów wyrównawczych wraz z robotami towarzyszącymi, korekty układu torowiska oraz zapewnienie komunikacji zastępczej.


3. Zamawiający powierzy inspektorowi nadzoru koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego, w celu wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową w ustalonym w umowie z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od WRB wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót, kosztów realizacji robót i prowadzenia dokumentacji budowy oraz prawidłowego rozliczenia zadania.
Wzór umowy z WRB został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=3A864B05887B44E499D2586CB832EB3C

4. Szczegółowy zakres robót budowlanych został określony w dokumentacji projektowej.

5. Dokumentacja Zamawiającego
Dokumentacja pn. „Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”, zawierająca Projekt branży drogowej, Przedmiar robót i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, wykonana przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdańsku w marcu 2017r.
Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=3A864B05887B44E499D2586CB832EB3C  jako Załącznik nr 5 do przetargu na wykonanie robót budowlanych pn.: „Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach Budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju”.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz spełniający wymagania Zamawiającego.
Zamawiający uzna, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej po jednej osobie na każde wymienione poniżej stanowisko:

1) Inspektor nadzoru robót torowych
Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
• przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
• nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót drogowych, w tym co najmniej jednym zakończonym zadaniu polegającym na budowie lub rozbudowie lub przebudowie torowiska tramwajowego o długości minimum 500 m w technologii toru bezstykowego wraz z montażem minimum dwóch przyrządów wyrównawczych.


2) Inspektor nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych
Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe techniczne,
• uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
• przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wymagane doświadczenie zawodowe:
nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych.


III. Termin wykonania przedmiotu umowy:


Sprawowanie nadzoru budowlanego w okresie realizacji robót budowlanych – 3 miesiące od daty zawarcia umowy z WRB.
Planowana realizacja robót budowlanych - III kw. 2017r.

IV. Cena ofertowa winna zawierać kwotę netto, podatek VAT, kwotę brutto.


Podana cena ofertowa jest ceną ryczałtową (tj. uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia) i pozostaje niezmienna przez cały okres trwania umowy.

V. Termin składania ofert: 19.10.2017r.

VI. Składanie ofert:
 pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl
 w sekretariacie Wydziału Inwestycji Miejskich pok. Nr 149D , Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty  Przedsiębiorstwa Usług Inwestycyjnych Eko-Inwest S.A..


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/10/09, odpowiedzialny/a: Agnieszka Belina, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/04 11:53:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/04 11:53:10 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/10/09 14:13:29 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/10/09 13:53:10 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2017/10/09 13:51:23 nowa pozycja