Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  

Zamówienie na tłumaczenia pisemne i ustne z zakresu języka niemieckiego obejmujące tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski dla projektów: Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli – współpraca i integracja, Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo- Doradczych jako siła napędowa polsko-niemieckiej współpracy w Euroregionie Pomerania i Powiecie Märkisch Oderland, Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – wspólnie żyć i uczyć się w Euroregionie Pomerania współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska.

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dokonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z zakresu języka niemieckiego obejmujących tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski.
2. Zamawiający przewiduje następujące rodzaje tłumaczeń:
a) tłumaczenia pisemne, w tym uwierzytelnione i oraz nieuwierzytelnione, tekstów z języka polskiego na obcy oraz z języka obcego na polski, w tym tekstów specjalistycznych,
b) tłumaczenia pisemne nieuwierzytelnione z języka polskiego
na język obcy tekstów przeznaczonych do publikacji (rozumianej jako wydanie drukiem lub w formie elektronicznej) wraz z weryfikacją językową native speakera.
c) tłumaczenia ustne, w tym konsekutywne oraz symultaniczne, z języka polskiego
na niemiecki oraz z niemieckiego na polski.
3. Tłumaczenia będą dotyczyły następujących dziedzin tematycznych:
a) administracja rządowa i samorządowa,
b) ekonomia i finanse,
c) sport, kultura, oświata,
e) gospodarka, strategia miasta i oferty inwestycyjne,
f) służba zdrowia i opieka społeczna,
h) realizacja programów unijnych i współpracy europejskiej,
i) promocja gospodarcza i turystyczna,
k) prawo, w tym prawo wspólnotowe,
l) wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości,
m) relacje międzykulturowe.
4. Przedmiotem tłumaczeń pisemnych będą między innymi:
a) treści wniosków o dofinansowanie ze środków europejskich, opisy projektów unijnych,
b) prezentacje, materiały i teksty promocyjne, materiały pokonferencyjne,
c) ankiety, broszury, kwestionariusze, raporty,
d) wywiady, artykuły prasowe, w tym przeznaczone do publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta, itp.,
e) umowy,
f) pisma i dokumenty urzędowe.
5. Przedmiotem tłumaczeń ustnych konsekutywnych będą między innymi:
a) spotkania partnerów projektów unijnych
b) konferencje, seminaria, warsztaty (w tym w formie online).
6. Przedmiotem tłumaczeń ustnych symultanicznych będą między innymi międzynarodowe konferencje, fora, seminaria, warsztaty, debaty, spotkania międzynarodowe (w tym w formie online), których organizatorem lub współorganizatorem jest Gmina Miasto Szczecin.
7. Dla tłumaczeń pisemnych Zamawiający przewiduje następujące terminy wykonywania jednostkowego zamówienia:
1) zwykły (3-6 dni od dnia zlecenia) – maksymalnie do 24 stron rozliczeniowych;
2) pilny (1-2 dni od dnia zlecenia) – maksymalnie do 12 stron rozliczeniowych
z uwzględnieniem ilości stron konkretnego zlecenia oraz stopnia zawiłości tekstu.
8. Terminy tłumaczenia tekstów dłuższych niż ww. podlegać będą każdorazowemu uzgodnieniu.
9. Tłumaczenie pisemne powinno być dostarczone na koszt wykonawcy, na adres wskazany przez zamawiającego w formie pisemnej, elektronicznej lub w inny sposób ustalony przez Zamawiającego. Każdorazowo tłumaczenie takie musi być potwierdzone podpisem tłumacza, umożliwiającym jego identyfikację.
10. Przy tłumaczeniach ustnych tłumacz winien stawić się w miejscu wskazanym przez zamawiającego, na co najmniej 15 minut przed rozpoczęciem spotkania. Zamawiający jest zobowiązany do zgłoszenia zapotrzebowania na tłumaczenie ustne co najmniej 24 godziny przed terminem tłumaczenia.
11. Wymogi dotyczące tłumaczy:
1) każdy tłumacz powinien posiadać tytuł magistra filologii obcej bądź kwalifikacje
językowe poświadczone dokumentem stwierdzającym znajomość danego języka obcego na poziomie C2 – zgodnie ze skalą biegłości językowej według Rady Europy;
2) w odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia pisemne – informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych
i przetłumaczenie co najmniej 2000 stron po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych
oraz dokonanie co najmniej 5 tłumaczeń z zakresu przedmiotowego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia;
3) w odniesieniu do tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne konsekutywne – informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych konsekutywnych, tłumaczenie co najmniej 5 spotkań dotyczących zakresu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia;
4) w odniesieniu do Tłumaczy realizujących tłumaczenia ustne symultaniczne - informacje potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie w tłumaczeniach ustnych symultanicznych, tłumaczenie co najmniej 3 spotkań dotyczących zakresu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.
Dodatkowe wymagania dotyczące tłumaczy:
a) dobra znajomość tematu, będącego przedmiotem tłumaczenia, wiedza interdyscyplinarna,
b) wysoki poziom umiejętności translatorskich i warsztatowych,
c) znajomość terminologii urzędowej i terminologii autorytatywnej, zasad tłumaczenia transpozycyjnego
d) dyspozycyjność, terminowość, punktualność, staranność w wykonywaniu zadań
e) przestrzeganie tajemnicy państwowej oraz postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić zamawiającego na szkodę.
f) znajomość protokołu dyplomatycznego
g) odporność na stres,
h) umiejętność długotrwałej koncentracji,
i) dobra i wyraźna dykcja,
j) w przypadku tłumaczeń ustnych, Zamawiający wymaga od tłumacza odpowiedniego stroju,
k) wysoka kultura osobista i etyka zawodowa.

III. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPISU ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

IV. SZACUNKOWA ILOŚĆ TŁUMACZEŃ WCHODZĄCYCH W ZAKRES
NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA:
Tłumaczenia pisemne i ustne z zakresu języka niemieckiego obejmujące tłumaczenia z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski
a) 110 stron tłumaczeń pisemnych nieuwierzytelnionych, w tym przeznaczonych
do publikacji (1.800 znaków/str. ze spacjami), wykonanych w terminie zwykłym,
b) 6 godzin tłumaczeń ustnych konsekutywnych,
c) 62 godziny tłumaczeń ustnych symultanicznych (31 h tłumaczeń podczas wydarzeń dla 2 tłumaczy).
Podane ilości są ilościami szacunkowymi. Stanowią one średnią ilość tłumaczeń zlecanych przez Zamawiającego w okresie jednego roku. Ilości określone w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości konkretnych usług w ramach maksymalnej wartości umowy nie stanowi zmiany umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania wskazanych ilości.

V. OKRES ŚWIADCZENIA USŁUG:
od 1.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
3. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
5. oświadczenie o posiadaniu umiejętności i kwalifikacji do wykonywania usług określonych w zapytaniu, w tym odpowiednie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, w tym obsługa administracji publicznej oraz spotkań na wysokim szczeblu.
6. formularz kalkulacji cenowej;
7. czytelny podpis Wykonawcy;

VII. INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty: 28 stycznia 2021 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: aboronczyk@um.szczecin.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100 %

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana 29.01.2021, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

XI. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela p. Agnieszka Borończyk pod numerem telefonu
91 435 12 67 oraz adresem e-mail: aboronczyk@um.szczecin.pl


 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Informujemy, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrany został oferent Lemon Krzysztof Lechowski, ul. Kotlarska 29/1, 50-20 Wrocław


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2021/01/20, odpowiedzialny/a: Agnieszka Borończyk, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2021/04/26 15:03:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2021/04/26 15:03:55 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2021/02/02 14:22:43 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2021/01/20 13:00:56 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2021/01/20 13:00:38 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2021/01/20 12:55:54 nowa pozycja