Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi lokalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi lokalnej w Dunikowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Dotyczy: Zaproszenie do złożenia oferty 

 

            Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro               na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi lokalnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi lokalnej w Dunikowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych polegającej na budowie drogi lokalnej.

Teren inwestycji jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Wielgowo-Dunikowo” (Uchwała Rady Miasta Nr LII/1373/10 z dnia 25 października 2010 r.)

 

I. Zakres zamówienia:

1.         Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie i formie zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego”. Wykonanie prac projektowych obejmuje:

1)         opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500, w zakresie niezbędnym do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej. Aktualizacja mapy musi uwzględniać dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej, dokumentacje znajdujące się w zasobach Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej             i Kartograficznej w Szczecinie.

2)         opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego w celu ustalenia  geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. oraz jeśli będzie to wymagane opracowanie dodatkowo dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 163, poz.981),

3)         Projekty budowlane i wykonawcze,

4)         Projekt Zagospodarowania Terenu

5)         Inwentaryzację stanu istniejącego i kolizji obiektów, zagospodarowania terenu, projekt rozbiórek i wyburzeń (jeśli wymagany),

6)         Inwentaryzację zieleni,

7)         Projekt stałej i czasowej organizacji ruchu

8)         Plan BIOZ

9)         Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

10)     Przedmiary robót,

11)      Kosztorysy inwestorskie,

12)     Tabelę elementów rozliczeniowych

2.         Uzyskanie, na koszt Projektanta, pozwoleń, uzgodnień lub opinii niezbędnych dla zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych, niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub, dla uzyskania  decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.         Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego do właściwego organu administracyjnego rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę.

4.         Uzyskanie udokumentowania niewniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

5.         Uzyskanie, na koszt Projektanta, wszelkich uzgodnień, opinii sprawdzeń, warunków technicznych, wytycznych do projektowania od właścicieli i użytkowników infrastruktury technicznej, decyzji, pozwoleń i zatwierdzeń dokumentacji oraz innych dokumentów, wymaganych obowiązującymi przepisami, w tym uzyskanie uzgodnień i zgody na  umieszczenie urządzeń infrastruktury podziemnej oraz uzyskanie w imieniu Inwestora prawa do dysponowania nieruchomością  na cele budowlane.

6.         Uzyskanie Protokołu z Narady Koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci i uzbrojenia terenu (ZUDP).

7.         Dokonywanie bieżących ustaleń z Zamawiającym oraz Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Rozwoju Systemu Komunikacji Rowerowej.

8.         Dokonanie uzgodnień z Geologiem Powiatowym.

9.         Pełnienie nadzoru autorskiego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013r., poz.1409 z późn. zm.) we wszystkich wymaganych branżach oraz w zakresie wymienionym w dziale III pkt 1, ppkt 1-13.

II. Dokumentacja projektowa

1.         Projektant jest zobowiązany wykonać dokumentację projektową zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia, opinie, sprawdzenia, warunki techniczne, decyzje, pozwolenia i zatwierdzenia dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami. W szczególności dokumentację projektową, przedmiary, kosztorysy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  należy wykonać zgodnie z:

1)         Ustaleniami Miejscowego Planu zagospodarowania Przestrzennego „Wielgowo-Dunikowo” uchwalonego Uchwałą Rady Miasta Szczecin Nr LII/1373/10  z dnia 25 października 2010r.,

2)         Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.290),

3)         Ustawą z dn. 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 - tekst jednolity),

4)         Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  nr 120 poz. 1126),

5)         Ustawą z dnia 21 marca  1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),

6)         Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym  (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389),

7)         Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129),

8)         Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.462 z późn. zmianami),

9)         Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463),

10)     Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124),

11)      Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181                      z późn. zm.),

12)     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177,poz. 1729)

13)     Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 17 września 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie w sąsiedztwie linii kolejowej budowli i budynków, drzew lub krzewów, elementów ochrony akustycznej                      i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania                     i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych,

14)     Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 721) (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 2031)

15)     Warunkami technicznymi wydanymi przez użytkownika drogi oraz gestorów infrastruktury podziemnej  w zakresie opracowania np. ZDiTM, ENEA, ZWiK, operatorzy telekomunikacyjni itp.,

16)     Ustaleniami z Geologiem powiatowym w zakresie projektowania obiektów na terenie osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

17)     Wytycznymi projektowania i wykonawstwa sieci, urządzeń i obiektów wod-kan – Wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie - wydanie V z 2017 r. lub nowsze

18)     Mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji zadania należy opracować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych założenia bazy danych GESUT i BDOT 500 na terenie Miasta Szczecin na rok 2016 znak: GM-II.6631.1.2016.MP z dnia 25.01.2016r., opracowane przez Biuro Geodety Miasta.

19)     Innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

20)     Ustaleniami z Powiatową Społeczną Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Szczecin.

21)     Ustaleniami szczegółowymi spisanymi przez Projektanta z Zamawiającym,

2.       Prace projektowe muszą obejmować między innymi:

1)      Budowę drogi lokalnej wraz ze zjazdami, placem manewrowym do zawracania oraz dwa przepusty w nawiązaniu do istniejącego układu drogowego

2)      Odwodnienie drogi,

3)      Budowę oświetlenia ulicznego,

4)      Budowę sieci uzbrojenia (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna)

5)      usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

6)      inwentaryzacje istniejącej  zieleni w tym plan wycinek i plan nasadzeń,

7)      inwentaryzację stanu istniejącego i kolizji obiektów, zagospodarowania terenu, projekt rozbiórek i wyburzeń(jeśli wymagany),

8)      projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej, projekt czasowej organizacji ruchu,

9)      Dokumentację badań podłoża gruntowego.

3.         Projektant przekaże Zamawiającemu dokumentację ze szczegółowym spisem zawartości, spakowaną w odpowiednie kartony z załączonym spisem dla każdego egzemplarza. Wszystkie tomy i teczki musza być odpowiednio opisane, oznakowane i ponumerowane.

4.         Wyniki prac geodezyjnych tj. mapy do celów projektowych muszą być przekazane do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie w wersji cyfrowej jako pliki wsadowe opracowane w formacie SIP GEO - INFO.

5.         Dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej, tj.                      w wersji [PDF] oraz w wersji edytowalnej tzn. wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, zestawienia, przedmiary robót itp. należy zapisać w formatach Word [doc], lub Excel [*xls], kosztorysy w formacie [ath]. Wszystkie materiały rysunkowe należy zapisać w formacie [dwg]  i przekazać Zamawiającemu z odpowiednim stylem wydruku.

Na każdej płycie CD lub DVD muszą się znaleźć kompletne tomy, części dokumentacji w kolejności, układzie i z nazwami jak w spisie głównym dokumentacji, przy czym kosztorysy inwestorskie należy przekazać Zamawiającemu na oddzielnej płycie

Pliki nie mogą posiadać zabezpieczenia przed kopiowaniem i edycją.

6.         Dokumentację projektową  należy przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośnikach CD, w następującej ilości egzemplarzy:

1)   Projekt budowlany wszystkich branż – 6 egz.

2)   Projekt wykonawczy wszystkich branż, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót, - 3 egz.

3)   Dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekty stałej organizacji ruchu i inne opracowania – 3 egz.

4)   Tabela Elementów Rozliczeniowych robót, szczegółowy kosztorys inwestorski składający się  z kosztorysów dla wszystkich branż, a także wyceniony TER (TER wykonać jako scalony składający się ze wszystkich branż)  – 2 egz.

5)    Dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD – 2 egz.

7.         Projektant zobowiązany jest przedłożyć wraz z dokumentacją projektową oświadczenie                      o kompletności we wszystkich wymaganych branżach, dokumentacji projektowo - kosztorysowej stanowiącej przedmiot niniejszej umowy oraz oświadczenie, że dokumentacja ta została wykonana w sposób zgodny z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 – tekst jednolity ze zm.) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8.         Dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych, w związku z tym jej kompletność, zawartość i szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia oraz ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane.

9.         Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej j nie mogą być wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję.

W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub technologii równoważnych oraz doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia oraz sformułowań, które mogłyby utrudnić uczciwą konkurencję, Projektant powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia.

 

III. Sprawowanie Nadzoru Autorskiego

1.         Projektant jest zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie, o którym mowa w  art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.) we wszystkich wymaganych branżach oraz:

1)      udział w sporządzaniu protokółów konieczności i wniosków o wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,

2)      współdziałania z inspektorami nadzoru wszystkich branż,

3)      pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym dokumentacją projektową będącą podstawą realizacji robót budowlanych,

4)      udzielania stosownych wyjaśnień dla wykonawcy robót budowlanych dotyczących dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych,

5)      zatwierdzanie materiałów równoważnych w trakcie postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych i w czasie realizacji zadania,

6)      udziału w naradach technicznych, komisjach i innych czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych parametrów użytkowych, na każde wezwanie Zamawiającego,

7)      stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową;

8)      analizowania i rekomendację dla wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego, na wyłączny  wniosek Zamawiającego;

9)      wykonywania rysunków zamiennych, dokumentacji zamiennej lub projektów zamiennych na wniosek  Zamawiającego;

10)   żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową;

11)   dokonywania oceny (opiniowania) wyników badań sprawdzających i kontrolnych lub zaproponowanych zmian materiałów przez wykonawcę robót budowlanych - na żądanie Zamawiającego;

12)   uczestnictwa w Odbiorach Częściowych, Końcowych,

13)   prowadzenia „Dziennika Pobytów Nadzoru Autorskiego”, stanowiącego sprawozdanie z załatwienia wniosków i spraw skierowanych do Nadzoru Autorskiego.

2.         Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do dokumentacji projektowej wnoszone przez Projektanta, jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie są nadzorem autorskim .

3.         Nadzór autorski sprawowany będzie w następujących specjalnościach:

1)      drogowej

2)      elektrycznej,

3)      sanitarnej,

IV. Termin wykonania zamówienia

1.         Kompletna dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na prowadzenie robót powinna być złożona w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

2.         Sprawowanie nadzoru autorskiego – w terminie 31.12.2018r. tj. od dnia przekazania placu budowy do dnia  podpisania protokołu odbioru końcowego robót. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych: II kwartał 2018r.

 

 

 

V. Warunki płatności

1.         Wynagrodzenie za projekty budowlane i wykonanie we wszystkich branżach wraz z kopią złożenia wniosku o decyzję i/lub zgłoszenie robót umożliwiających prowadzenie robót budowlanych. Przedmiotowe wynagrodzenie obejmuje również pkt. 3

2.         Wynagrodzenie po uzyskaniu decyzji i/lub zgłoszenia robót umożliwiających na prowadzenie robót budowlanych oraz po przekazaniu Zamawiającemu udokumentowanego braku sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających decyzji o pozwolenia na budowę lub odpowiednio ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.         Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji badań podłoża gruntowego w celu ustalenia  geotechnicznych warunków posadowienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. lub opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze(Dz. U. Nr 163, poz.981).

4.         Wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego za przewidywane 12 pobytów. Wynagrodzenie  za sprawowanie nadzoru autorskiego będzie wyliczane na podstawie ilości pobytów potwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego w „Dzienniku Pobytów Nadzoru Autorskiego”, według ceny jednostkowej ryczałtowej za jeden pobyt.

5.         Jako „jeden pobyt” uważa się pobyt Członka Zespołu Nadzoru Autorskiego  na terenie budowy w jednym dniu niezależnie od czasu jego trwania. Za pobyt na budowie uznawane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy jeżeli wynika to z potrzeby realizacji inwestycji, dotyczy to min. siedziby Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych, Nadzoru Autorskiego, dostawcy maszyn, urządzeń , wyposażenia itp.  Jednorazowy pobyt Projektanta na budowie uwzględnia: przygotowanie materiałów  do pełnienia nadzoru, czas przejazdu  na budowę i z powrotem , czas pobytu na budowie w jednym dniu , załatwienie spraw związanych z nadzorem po powrocie . W zakresie rozliczenia jednorazowego  pobytu na budowie uwzględnia się wszystkie działania (opinie, analizy, rysunki itd.) konieczne do rozwiązania kwestii zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego w trakcie tego pobytu.

6.         Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej wnoszone przez Projektanta, jako uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji nie stanowią nadzoru autorskiego. Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu  i zawartych w nim rozwiązań stanowią obowiązek Projektanta. Za powyższe czynności Zamawiający nie przewiduje płatności.

 

VI. Termin złożenia oferty – do 31.08.2017 r.

 

Załączniki:

1.    Wykaz cen

2.    Wydruk mapy interaktywnej z lokalizacją działek.

3.    Wzór umowy

4.    Pismo BGM-II.6631.2016.MP z dnia 28.01.2016r.

5.    Warunki Techniczne założenia bazy danych Gesut na rok 2016

 

Oferty można składać:

–        pocztą elektroniczną na adres: WIM@um.szczecin.pl,

–        w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

 

Osoba do kontaktu: Marcin Krysiak email: mkrysiak@um.szczecin.pl, tel.: 91 424 5481


Załączniki:

Informacja o wyborze:


 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż w postępowaniu nie została złożona żadna oferta.


udostępnił: Wydział Inwestycji Miejskich, wytworzono: 2017/08/23, odpowiedzialny/a: Marcin Krysiak, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2017/12/01 14:04:17
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2017/12/01 14:04:17 modyfikacja wartości
Katarzyna Tutko 2017/08/23 10:55:04 nowa pozycja