Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium na temat „Czas pracy kierowców“ organizowane w dniu 24.01.2019 r. przez Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie w ramach projektu „Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkisch-Oderland w ramach Interreg VA” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Program Współpracy Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna”

I. ZAMAWIAJĄCY

 Gmina Miasto Szczecin

Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania w Szczecinie

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium na temat „Czas pracy kierowców“ organizowanego przez Centrum Usługowo-Doradcze
w Euroregionie Pomerania w Szczecinie, w dniu 24.01.2019 r. w godz. 8.30 – 15.00, dla grupy ok. 50 osób. Planowany czas trwania seminarium to 6 h z przerwami. Ramowy program stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera szczegółowe przedziały czasowe, w których planowane są kolejne części seminarium.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Merytoryczne przygotowanie i przeprowadzenie seminarium na temat „Czas pracy kierowców“
z przedstawieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Seminarium powinno obejmować m.in.  następujące zagadnienia:

 • Aktualne regulacje z zakresu prawa pracy kierowców;
 • Czas jazdy, przerw i odpoczynków kierowców;
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce.

1.2 Przygotowanie materiałów seminaryjnych w formie elektronicznej.

Zamawiający zapewnia powielenie materiałów oraz przygotowanie zaświadczeń dla uczestników.

2. Seminarium jest dedykowane dla przedstawicieli przedsiębiorców z sektora MŚP,  działających na terenie Euroregionu Pomerania, w tym specjalistów ds. kadr i płac.

3. Wymagania stawiane oferentowi:

   - wykształcenie wyższe;

   - co najmniej 3 lata doświadczenia w prowadzeniu szkoleń;

   - znajomość zagadnień z zakresu planowanego seminarium.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wykonania zamówienia 24.01.2019 r.
 2. Czas trwania seminarium: 8:30 – 15:00
 3. Miejsce: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, przy Ulicy Jagiellońskiej 20-21, 70-363 Szczecin

 IV. LICZBA OSÓB

 Przewidywana liczba uczestników seminarium wynosi ok. 50 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
 3. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.3;
 4. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 5. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 6. czytelny podpis Wykonawcy.

VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 09 stycznia 2019 r.
 2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i opatrzoną pieczątką firmową, zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto
  i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: cud.szczecin@um.szczecin.pl

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VIII.  OCENA OFERT

 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10 stycznia 2019 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X.  DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Przytocka i Anna Szlesińska pod numerem telefonu 91 424 50 93 i 91 424 52 31 oraz adresem e-mail: lub cud.szczecin@um.szczecin.pl


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia została wybrana firma CSK Transport Logistyka Doradztwo Sebastian Paluch, Szczecin.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/01/02, odpowiedzialny/a: Anna Szlesińska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/01/10 13:07:47
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/01/10 13:07:47 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/01/02 12:04:06 nowa pozycja