Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie wykładu warsztatowego dla polskich i niemieckich nauczycieli języka obcego podczas III Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowego organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

W związku z organizacją Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowego pn. „Język sąsiada – Nachbarsprache” dla polskich i niemieckich nauczycieli języka niemieckiego w Szczeciniezwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” wykładu warsztatowego na temat optymalizacji metod glottodydaktycznych stosowanych na lekcjach języka niemieckiego dla 150 osób w dniu 26.10.2019r. w Szczecinie; godz. wydarzenia: 09:00 – 17:30.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 1. Przeprowadzenie wykładu warsztatowego na temat optymalizacji metod glottodydaktycznych stosowanych na lekcjach języka niemieckiegodla maks. 150 osób.
 2. Wymagania stawiane Oferentowi:

wykształcenie wyższe na kierunku filologia germańska lub filologia obca, lingwistyka stosowana z przygotowaniem pedagogicznym, ukończone kursy z zakresu metodyki nauczania języków obcych, udział w projektach o charakterze międzynarodowym, doświadczenie w prowadzeniu warsztatów / szkoleń dla nauczycieli języka obcego.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wydarzenia: 26.10.2019 r.
 2. Czas trwania wydarzenia: 09:00 – 17:30
 3. Przewidywany czas trwania wykładu warsztatowego: około 1,5 godziny.
 4. Miejsce wydarzenia: Szczecin.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy.

 V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: 150 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej
na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 11 października 2019 r.
 2. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto przedmiotu zamówienia i oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2,
 3. prosimy przesłać:

- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

- faksem na nr: 91 424 5120

 1. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VIII.  OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 14 października 2019r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 i adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej oceny do realizacji zamówienia została wybrana Pani Joanna Łucka, Szczecin.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2019/10/04, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2019/10/14 07:21:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2019/10/14 07:21:39 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/10/04 11:38:39 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2019/10/04 11:34:18 nowa pozycja