Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej „Przebudowy ulic Żołędziowej i Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie” i pełnienie nadzoru autorskiego.

  Gmina Miasto Szczecin zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzoru autorskiego zadania inwestycyjnego jak w tytule.

 1. Zakres dokumentacji:

Przebudowa ulic Żołędziowej i Zakątek na osiedlu Zdroje w Szczecinie.

 1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  1. Wykonania niezbędnej aktualizacji dokumentacji projektowej wykonanej przez PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE Inż. Stanisław Kamiński, 70-795 Szczecin, ul. Zajęcza 14K, w marcu 2010r. w części dotyczącej „Przebudowy ulicy Zakątek na działkach 58/2 i 67/3 z obr. 4043 na osiedlu Zdroje w Szczecinie”.
  2. Aktualizacji dokumentacji projektowej zgodnie z powszechnie obowiązującym stanem prawnym oraz uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii i zatwierdzeń dokumentacji wymaganych obowiązującymi przepisami.
  3. Aktualizacji dokumentacji projektowej w zakresie uzyskania aktualnych warunków
   i uzgodnień właścicieli sieci i użytkowników. Projekt branży sanitarnej odwodnienia ulicy powinien uwzględniać odpływ wód opadowych z całości ulicy Zakątek do kanału deszczowego w ul. Leszczynowej oraz uwzględniać spięcie dwóch wodociągów średnicy 110 mm zgodnie z warunkami ZWiK (pkt. 5 Ustalenia dodatkowe).
  4. Wykonania opracowania branży zieleni zgodnie z Zarządzeniem 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. w sprawie Standardów utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin oraz obowiązków służących ich wdrażaniu,
   w szczególności z §6 zał. nr 2 do Zarządzenia. 
  5. Określenia w dokumentacji projektowej branży zieleni obowiązków dla Wykonawcy robót budowlanych oraz Podmiotów Miejskich zgodnie z Zarządzeniem 140/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.03.2021r. na etapie realizacji inwestycji.
  6. Opracowanie aktualnej mapy do celów projektowych uwzględniającej dokumentacje będące w posiadaniu właścicieli i użytkowników infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz dokumentacje znajduje się w zasobach MODGiK.
  7. Aktualizacja dokumentacji geologiczno-inżynierskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  8. Projekty instalacyjne muszą zawierać profile podłużne w koordynacji wysokościowej z niweletą jezdni.
  9. Projektant powinien podczas realizacji zamówienia kierować się zasadą celowości rozwiązania w powiązaniu z optymalizacją kosztów realizacji inwestycji.
  10. Uzyskać zaktualizowaną decyzję nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.06.2012r. w części dotyczącej przebudowy ulicy Zakątek.
  11. Jeżeli z otrzymanych zaktualizowanych warunków technicznych i uzgodnień a także aktualnej mapy do celów projektowych wyniknie konieczność, to należy zaktualizować projekty budowlano-wykonawcze we wskazanych branżach.
  12. Wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
  13. Ponadto w aktualizowanej dokumentacji należy uwzględnić:

Wykonanie Tabeli Elementów Rozliczeniowych. TER powinien zawierać następujące kolumny: L.p., Pozycja przedmiaru, Numer Specyfikacji Technicznej, Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych, Jednostka rozliczeniowa, Ilość, Cena jednostkowa PLN, Wartość. W każdej pozycji TER należy podać, jakie pozycje Przedmiaru robót są ujęte w danej poz. TER.

 1. Dokumentację należy wykonać w następujących ilościach:
  1. Projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny — 5 egz.
  2. Przedmiar robót, Tabela Elementów Rozliczeniowych, Specyfikacje Techniczne — 2 egz.
  3. Kosztorys inwestorski składający się z kosztorysów dla wszystkich branż, a także wyceniony TER — 2 egz.
  4. Dokumentacja w wersji elektronicznej na płycie CD — 2 egz. Na każdej płycie muszą się znaleźć pliki z rysunkami: w formacie zapisu o rozszerzeniu pdf - zeskanowana dokumentacja w kolorze wraz z podpisami oraz w formacie zapisu o rozszerzeniu dwg. Opis techniczny należy przygotować, jako plik o rozszerzeniu docx oraz pdf. Przedmiary robót oraz kosztorysy w formacie ath oraz xls.
  5. Mapę do celów projektowych należy przekazać Zamawiającemu w formacie dwg opatrzoną podpisem cyfrowym geodety.

15) Dokumentację projektową należy skoordynować z innymi opracowaniami projektowymi dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji.

W ofercie cenowej należy uwzględnić wynagrodzenie brutto za aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie Nadzoru Autorskiego (przyjęto 30 pobytów na budowie).

Cena całkowita musi uwzględniać wszystkie wymagania określone w niniejszym zamówieniu oraz koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty prac projektowych, uzyskiwania uzgodnień, wprowadzania korekt do dokumentacji wynikających z uzgodnień itd. Cena musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidywane oraz ryzyko każdego rodzaju, niezbędne do zaprojektowania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający posiada następujące dokumenty i opracowania projektowe (w załączeniu):
  1. Decyzja nr 4/2012 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 05.06.2012r.
  2. Dokumentacja projektowa pn. „Przebudowa ulic: Żołędziowa, Zakątek na osiedlu Zdroje
   w Szczecinie
   ” wykonana przez PROJEKTOWANIE, NADZORY, EKSPERTYZY BUDOWLANE
   Inż. Stanisław Kamiński, 70-795 Szczecin, ul. Zajęcza 14K, w marcu 2010r.:
   1. branża drogowa,
   2. stała organizacja ruchu,
   3. kanalizacja deszczowa,
   4. oświetlenie uliczne,
   5. telekomunikacja,
   6. dokumentacja geotechniczna.
  3. Warunki ogólne i techniczne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie znak: TT-410/MA/015674/18
 2. Termin na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji ZRID — 5 miesięcv od dnia podpisania umowv (zgodnie z załączonym wzorem umowy).

Oferty można składać: do dnia 26.04.2021

- pocztą elektroniczną na adres: wim@um.szczecin.pl,

- przesłanie faksem pod numer 91 45 59 609,

- w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1.

Osoba do kontaktu Eugeniusz Graj, email: egraj@um.szczecin.pl, tel.: 91 435 1235

Dokumentacja 


Informacja o wyborze:


Ze względu na najkorzystniejszą ofertę zamówienie zostało udzielone Wykonawcy:

Inżynier Wojciech Sobolewski

ul. M. Gorkiego 3/5

70 - 390 Szczecin


udostępnił: WIM, wytworzono: 2021/04/07, odpowiedzialny/a: Eugeniusz Graj, wprowadził/a: Monika Tomiak, dnia: 2021/05/20 12:30:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Tomiak 2021/05/20 12:30:28 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2021/04/07 13:31:30 modyfikacja wartości
Monika Tomiak 2021/04/07 13:30:07 nowa pozycja