Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego dla polskich i niemieckich nauczycieli języka obcego oraz wychowawców przedszkolnych organizowanego w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

W związku z organizacją szkolenia dla polskich i niemieckich nauczycieli języka niemieckiego/polskiego oraz wychowawców przedszkolnychw Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej.

 I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin

Projekt „Nauczanie języka sąsiada”

Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomeraniaszkoleniawarsztatowego dla nauczycieli i wychowawców przedszkolnych języka obcego w tematyce kształcenia/pedagogiki bez uprzedzeń z wykorzystaniem różnych form aktywizujących dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (tj. z użyciem m.in. gier, muzyki, rekwizytów, aplikacji, wprowadzenia zabaw ruchowych), dla dwóch grup po maks. 50 osób każda, w dniu 28.02.2019r. w godz. 14:00 – 20:00.

Świadczenie usługi przez Wykonawcę obejmować będzie:

 1. Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego w tematyce kształcenia/pedagogiki bez uprzedzeń z wykorzystaniem różnych form aktywizujących dzieci i młodzież, w tym osoby niepełnosprawne, dla dwóch grup po maks. 50 osób każda.
 2. Wymagania stawiane oferentowi:
  1. wykształcenie wyższe pedagogiczne lub /-i na kierunku filologii germańskiej, ze specjalnością nauczycielską,
  2. znajomość oraz min. 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z języka obcego z dziećmi i/lub młodzieżą, przy praktycznym zastosowaniu form aktywizujących.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 III. TERMIN  I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 1. Termin wydarzenia: 28.02.2019 r.
 2. Czas trwania: 14:00 – 20:00
 3. Miejsce wydarzenia: Szczecin.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

 1. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
 2. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia na całość zamówienia;
 3. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
 4. datę sporządzenia oferty oraz pieczątkę firmową;
 5. czytelny podpis Wykonawcy.

V. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wydarzenia: max. 100 osób.

Konkretna liczba osób (uzależniona od liczby zgłoszeń uczestników) zostanie podana najpóźniej na 2 dni przed planowanym spotkaniem.

 VI. INFORMACJA O WYKLUCZENIU

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

 VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin złożenia oferty: do dnia 30 stycznia 2020 r.
 2. pełną nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę netto i brutto przedmiotu zamówienia oraz oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.2 (zapytania ofertowego)
 3. prosimy przesłać:

           - za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: njs@um.szczecin.pl

           - faksem na nr: 91 424 5120

     4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

     5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

     6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.

 VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 31 stycznia 2020 roku. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 X. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Szarszewska pod numerem telefonu: 91 42 45 726 oraz adresem e-mail: mszarszew@um.szczecin.pl.


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, iż w toku przeprowadzonej procedury oceny do wykonania zamówienia została wybrana Pani Marta Foltyn, Sopot.


udostępnił: BPM, wytworzono: 2020/01/22, odpowiedzialny/a: Monika Szarszewska, wprowadził/a: Monika Szarszewska, dnia: 2020/02/03 08:37:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Monika Szarszewska 2020/02/03 08:37:48 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2020/01/31 14:07:06 modyfikacja wartości
Monika Szarszewska 2020/01/22 13:49:17 nowa pozycja