Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Opracowanie merytoryczne i graficzne elektronicznej broszury transgranicznej zawierającej najważniejsze informacje dotyczące porządku prawnego i administracyjnego w Polsce i w Niemczech

Opracowanie merytoryczne i graficzne elektronicznej broszury transgranicznej zawierającej najważniejsze informacje dotyczące porządku prawnego i administracyjnego w Polsce i w Niemczech z uwzględnieniem aspektów istotnych dla organizacji życia i pracy
na obszarze transgranicznym przeznaczonej do dystrybucji przez Punkt Kontaktowo-Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze
Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Szczecin
Punkt Kontaktowo- Doradczy dla polskich i niemieckich obywateli
Urząd Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne elektronicznej dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) broszury transgranicznej zawierającej informacje dotyczące porządku prawnego i administracyjnego w Polsce i w Niemczech z uwzględnieniem aspektów istotnych dla organizacji życia i pracy na obszarze transgranicznym oraz przepisów wspólnotowych. Celem niniejszej broszury jest wzmocnienie świadomości i poprawy wiedzy poprzez udostępnienie spójnych, uporządkowanych informacji o porządku prawnym i administracyjnym
panującym w Polsce i w Niemczech, istotnych dla osób realizujących
lub planujących transgraniczny charakter życia zawodowego i/lub prywatnego na pograniczu polsko-niemieckim. Dla odbiorcy niniejszej broszury kluczowym będzie jej użyteczność,
tj. przejrzystość i informatywność w odniesieniu do załatwienia codziennych spraw związanych tak ze sferą zawodową, jak i społeczną oraz prywatną w Polsce i w Niemczech.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:
1) opracowania zawartości merytorycznej broszury w oparciu o podstawy prawne oraz
o załączony schemat, stanowiący zarys treści przewidzianych w broszurze (zarys ten w trakcie realizacji zamówienia za porozumieniem Wykonawcy i Zamawiającego może ulec zmianie).
• Broszura musi być dwujęzyczna, tj.: część dotycząca przepisów polskich w jęz. polskim i niemieckim oraz część poświęcona przepisom niemieckim w jęz. polskim
i niemieckim.
• Broszura powinna przekazywać informacje także w formie infografiki.
• Treści powinny być spójne i opatrzone korektą tekstu.
• Szczegółowy dobór najistotniejszych informacji zawartych w Broszurze zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
• Wykonawca jest zobowiązany do opracowania lub pozyskania najbardziej aktualnych danych i informacji we własnym zakresie.
• Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie na bieżąco współpracował
z Zamawiającym (Kontakt bezpośredni, telefoniczny i mailowy). Robocza wersja broszury będzie przekazywania za pomocą poczty elektronicznej.

2) opracowania własnego layoutu broszury
• Liczba znaków ok. 80 tysięcy (ok. 40 stron)
• Czytelna kompozycja zawierająca zdjęcia i elementy graficzne
• Kolorystyka stonowana
• Projekt musi się cechować wysokim poziomem estetycznym
• opracowanie w zakresie graficznym i edytorskim uwzględniającym oznaczenia graficzne z wykorzystaniem logotypów przekazanych przez Zamawiającego
po podpisaniu umowy.
• wymiar A4

3) Przygotowanie elektronicznej wersji broszury, działającej zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych (PDF).
Elektroniczna wersja broszury powinna być:
• wykonana w technologii umożliwiającej jej uruchomienie w różnych wersjach oprogramowania odpowiedniego dla plików .pdf.
• wyświetlana na ekranie niezależnie od rozdzielczości ekranu użytkownika
• wykonana w sposób umożliwiający wydruk całego materiału oraz poszczególnych jego części (poszczególnych stron)
• zawierać hiperłącza do aktów prawnych i danych kontaktowych wskazywanych instytucji

Po realizacji zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu:
• ostateczny projekt broszury wraz z ustaloną kolorystyką (full color)
• projekt broszury w pliku produkcyjnym przygotowanym do druku (.doc, A4, układ dwustronny)
• elektroniczną wersję broszury w pliku PDF
• prawa autorskie majątkowe

2. Wymagania stawiane oferentowi:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą:
• że dysponują, lub będą dysponować zespołem skierowanym do realizacji zamówienia składającym się z min. 2 osób posiadających wykształcenie prawnicze polskie
lub niemieckie, z którym minimum 1 osoba posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub adwokata niemieckiego (Rechtsanwalt), posiadającego pełne uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce i w Niemczech.

• że dysponują, lub będą dysponować zespołem skierowanym do realizacji zamówienia, z którego min. 1 osoba wykaże znajomość języka niemieckiego
i polskiego na poziomie min. C1 lub uprawnienia tłumacza przysięgłego.

• doświadczenie w zakresie polsko-niemieckich relacji, w szczególności spraw społecznych, administracyjnych, prawnych i obywatelskich w ujęciu transgranicznym, w tym czynny udział w realizacji minimum 1 projektu o charakterze współpracy instytucjonalnej.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019r.
2. Termin przekazania całościowej wersji roboczej broszury: 31.10.2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierać:
1. wstępną koncepcję spisu treści
2. pełną nazwę, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP;
3. cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia;
4. oświadczenie o spełnieniu wymagań opisanych w punkcie II.5;
5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym;
6. datę sporządzenia oferty;
7. czytelny podpis Wykonawcy.

INFORMACJA O WYKLUCZENIU
W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie
się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zapisania w ofercie oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin złożenia oferty: do dnia 2.07.2019r. do dnia 09.07.2019 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim, podpisaną i zawierającą pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, cenę brutto i netto przedmiotu zamówienia oraz ww. oświadczenia prosimy przesłać:
- za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@um.szczecin.pl
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 3.07.2019r. 10.07.2019 r., a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zostanie upubliczniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin i Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udzieli Monika Żukowska pod numerem telefonu 91 424 51 78
i 91 435 11 35 oraz adresem e-mail: mzukowska@um.szczecin.pl
lub kontakt@um.szczecin.pl.
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w toku przeprowadzonej procedury do wykonania zamówienia wybrana została oferta: NMS LEGAL- SZEJA, NAPIÓRKOWSKI ET CONSORTES SPÓŁKA KOMANDYTOWA.


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2019/06/25, odpowiedzialny/a: Monika Żukowska, wprowadził/a: Agnieszka Borończyk, dnia: 2019/07/10 10:36:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Agnieszka Borończyk 2019/07/10 10:36:54 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/07/10 10:34:56 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/07/10 10:16:27 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/07/02 09:39:16 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/07/01 14:00:05 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/06/25 14:12:48 modyfikacja wartości
Agnieszka Borończyk 2019/06/25 14:07:30 nowa pozycja