Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Dotyczy: zamówienia na wynajem sal na Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe

Zapytanie ofertowe nr 1

Dotyczy: zamówienia na wynajem sal na Polsko-Niemieckie Forum Oświatowe organizowane w ramach projektu „Nauczanie języka sąsiada od przedszkola do zakończenia edukacji – kluczem do komunikacji w Euroregionie Pomerania” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna“ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

W związku z organizacją Polsko-Niemieckiego Forum Oświatowego w Szczecinie zwracamy się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wynajem sal.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
NIP 851-030-94-10

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wynajem dwóch położonych obok siebie w jednym budynku klimatyzowanych sal konferencyjnych.

Lokalizacja sal- Szczecin, Śródmieście

2. Jedna z sal wyposażona następująco:
• podest sceniczny
• fotele w ustawieniu teatralnym (150 szt)
• nagłośnienie, 2 mikrofony bezprzewodowe
• rzutnik multimedialny
• ekran
• flipchart
• łącze internetowe

3. Druga z sal wyposażona następująco:
• 1 podłużny stół
• 40 krzeseł /foteli w ustawieniu teatralnym
• flipchart

4. Dodatkowe:
• miejsce na potrzeby organizacji cateringu – przy czym wynajmujący dopuszcza w wynajętych pomieszczeniach możliwość organizacji cateringu przez zewnętrzną firmę cateringową
• miejsce na rejestrację uczestników w hallu/ foyer/ przed salą- dwa podłużne stoły

III. TERMIN i MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Forum odbędzie się w terminie:
1. 14.10.2017 r. w godzinach 8.00 - 17.30

IV. LICZBA OSÓB

Przewidywana liczba uczestników wynosi 150 osób.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:
1. być opatrzona pieczątką firmową;
2. posiadać datę sporządzenia;
3. być podpisana czytelnie przez Wykonawcę;
4. zawierać cenę netto oraz brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
5. zawierać adres Wykonawcy, nr telefonu, numer NIP.

Cena obejmować musi całość przedmiotu zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin złożenia oferty: 20.9.2017 r.
2. Ofertę sporządzoną w języku polskim zawierającą pełną nazwę Wykonawcy, adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, numer NIP, cenę przedmiotu zamówienia netto oraz brutto prosimy przesłać:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mlam@um.szczecin.pl lub
- faksem na nr 91 424 5120
3. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21.09.2017 r. a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana do wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Miriam Lam – dostępna pod numerem telefonu 91 435 1195 oraz adresem e-mail: mlam@um.szczecin.pl
 


Załączniki:

Informacja o wyborze:


Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonał wyboru oferty  firmy Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia ul. Tadeusza Wendy 14, Szczecin ( CSL Intenationale Spedition Sp. z o.o.)


udostępnił: Biuro Prezydenta Miasta, wytworzono: 2017/09/13, odpowiedzialny/a: Michał Kaczmarczyk, wprowadził/a: Aleksandra Piasecka, dnia: 2017/09/25 15:02:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Aleksandra Piasecka 2017/09/25 15:02:40 modyfikacja wartości
Aleksandra Piasecka 2017/09/25 14:55:36 modyfikacja wartości
Aleksandra Piasecka 2017/09/25 14:55:08 modyfikacja wartości
Aleksandra Piasecka 2017/09/13 13:32:17 nowa pozycja