Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Rozgraniczenie - ul. Roentgena 25-26


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości – ustalenia przebiegu granicy wspólnejdziałek ewidencyjnych nr 99 (ul. Roentgena 25) i nr 100 (ul. Roentgena 26), położonych w obrębie ewidencyjnym nr 3094 (Nad Odrą 94) w Szczecinie, od punktu nr 55 (wspólnego dla działek nr 99, 100 i 68/1) do punktu nr 38 (wspólnego dla działek nr 99, 100, 65/27 i 65/28).Rozgraniczane nieruchomości są własnością osób fizycznych i mają urządzone księgi wieczyste.
  2. Aktualizację danych ewidencyjnych ww. działek oraz położonych na nich budynków o ID: 326201_1.3094.1_BUD, 326201_1.3094.2_BUDi 326201_1.3094.538_BUD, w tym: pomiar budynków, określenie ich funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu oraz aktualizację mapy zasadniczej.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok. 249FG.

Termin złożenia oferty: 28 października 2019 r. - godzina 12.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem