Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 74953417

Aktualna strona: 130268

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Rozgraniczenie - ul Kruszwicka 24


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:  
  

1. Wykonanie rozgraniczenia niektórych granic nieruchomości-działek nr 10 w rejonie ul. Kruszwickiej i nr 9/3 przy ul. Kruszwickiej 24, położonych w Szczecinie w obrębie ewidencyjnym nr 2097 (Pogodno 97), będących własnością Gminy Miasta Szczecin, na odcinkach granic wspólnych z działką nr 9/4 przy ul. Kruszwickiej 26 (począwszy od punktu wspólnego z działką nr 8 i kończąc na punkcie wspólnym z działką nr 8/2, nieruchomości osób fizycznych).

2. Wykonanie wznowienia pozostałych znaków granicznych działki nr 9/3, nie objętych rozgraniczeniem. W przypadku, gdy okaże się, że wznowienie jest niemożliwe do wykonania, opracowanie opinii zawierającej przesłanki do rozgraniczenia.

3.  Aktualizację danych ewidencyjnych oraz aktualizację mapy zasadniczej w zasięgu działki nr 9/3.

Termin realizacji zamówienia: 17-05-2019r.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok 249FG.

Termin złożenia oferty: 21 stycznia 2019 r. - godzina 12.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej opercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartogficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin