Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 67333529

Aktualna strona: 92127

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Kruszwicka 24


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

  1. Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie wznowienia i okazania części znaków granicznych położonych w Szczeciniedziałek nr 10 przy ul. Kruszwickiej i nr 9/3 przy ul. Kruszwickiej 24 w obrębie ewidencyjnym nr 2097 (Pogodno 97), będących własnością Gminy Miasta Szczecin, na odcinkach granic wspólnych z działką nr 9/4 przy ul. Kruszwickiej 26, a gdy okaże się to niemożliwe, wykonanie opinii zawierającej przesłanki do rozgraniczenia. Aktualizację danych ewidencyjnych oraz aktualizację mapy zasadniczej w zasięgu działek nr 10 i 9/3.
  2. Termin realizacji zamówienia: 75 dni od podpisania umowy.
  3. Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.
  4. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok 249FG.
  5. Termin złożenia oferty: 12 marca 2018 r. godzina 12.00.
  6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.
  7. Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.
  8. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartogficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin