Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

ROD 1000 lecia PP ul. Wiosny Ludów


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

„Wykonanie usługi badań katastralnych w celu ustalenia zakresu władania przez Polski Związek Działkowców nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Szczecin lub Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi i Lasów Państwowych”,  z uwzględnieniem wymogów zawartych we wniosku Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - pismo znak: WMiRSPN-V.6845.5-1.2018.BM z dnia 16.02.2018r., w tym:

  1. Sporządzenie mapy do celów prawnych (w 4 egz.), w skali 1:500 (mapa zasadnicza) uzupełnionej wynikami pomiaru.
  2. Zmianę użytku na obszarze rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez przez ROD
    1000 Lecia PP” ul. Wiosny Ludów.
  3. Ustalenie rzeczywistego zasięgu użytkowania terenu przez ROD „1000 Lecia PP”
    ul. Wiosny Ludów
    położonego w Szczecinie w rejonie ul. Wiosny Ludów na działkach ewidencyjnych:

- nr 12/8w obrębie ewidencyjnym nr 2035 (Pogodno 35),

- nr  35/7 w obrębie ewidencyjnym nr 2038 (Pogodno 38), będących własnością Gminy Miasto Szczecin w użytkowaniu Polskiego Związku Działkowców) oraz działkach przyległych
(w uzgodnieniu z przedstawicielem zarządu danego ogrodu! wskazanym przez PZDz), w tym: pomiar ogrodzenia zewnętrznego, parkingów/miejsc postojowych, a w miejscach przekroczeń granicy ww. działek – także budynków, altan, szklarni i innych trwałych obiektów (dotyczy tylko działek będących własnością Gminy Miasto Szczecin i Skarbu Państwa z wyjątkiem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, gruntów pokrytych wodami płynącymi
i Lasów Państwowych).

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do gmachu Urzędu Miasta.

Link do aktualnej informacji dotyczącej pracy Urzędu Miasta. 

http://www.szczecin.pl/chapter_59000.asp

Termin złożenia oferty: 28 sierpnia 2020 r. - godzina 15.30.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie z opisem:

„Nie otwierać do dnia 28 sierpnia 2020 r. – godz. 15.30

Oferta na prace geodezyjne – do Biura Geodety Miasta.”

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Zaproszenia nie kieruję do wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.


 Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem