Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75048024

Aktualna strona: 130707

Wydrukowano: 0

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej Miasta Szczecina


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

Opracowanie założeń technicznych oraz przeliczenie i wyrównanie szczegółowej osnowy wysokościowej Miasta Szczecina do układu PL-EVRF2007-NH na podstawie dostępnych danych pomiarowych.

 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy prac geodezyjnych o których mowa w art. 11 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne dysponujący osobą posiadająca uprawnienia o których mowa w art. 43 pkt. 3 - geodezyjne pomiary podstawowe
 2. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od podpisania umowy.
 3. Kryteria oceny ofert: Cena - 100 %.
 4. Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Biuro Geodety Miasta pok. 249FG.
 5. Termin złożenia oferty: 26 kwietnia 2019 r. - godzina 12.00.
 6. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia.
 7. Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.
 8. Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.

Załączniki do niniejszego zapytania stanowią:

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Szkic osnowy.
 3. Wytyczne GUGiK: „Przeliczenie szczegółowej osnowy wysokościowej, pomiarowej osnowy wysokościowej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno-wysokościowych do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH”.
 4. Wzór oferty.
 5. Projekt umowy.


Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin