Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Zamówienia Biura Geodety Miasta na drobne prace geodezyjne

Wznowienie i aktualizacja - Iglasta 6


Urząd Miasta Biuro Geodety Miasta, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, zaprasza do złożenia oferty na:

    1. Wykonanie wznowienia i okazania znaków granicznych działek ewidencyjnych nr 137/1 i 135 w obrębie 1072, położonych przy ul. Iglastej 6 stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin. Aktualizację danych ewidencyjnych nieruchomości ( w tym użytków gruntowych ).
    2. Aktualizację mapy zasadniczej na przedmiotowych działkach.

Szczegóły dotyczące zlecenia znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Kryteria ceny ofert: Cena - 100 %.

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta - Sekretariat Biura Geodety Miasta pok. 249FG.

Termin złożenia oferty: 25 lutego 2020 r. - godzina 12.00.

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia w zamkniętej kopercie.

Do kontaktów jest upoważniony: Wojciech Wnuk Geodeta Miasta tel. 91-42-45-524.

Z udziału w postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy do dnia złożenia oferty są w zwłoce w wykonaniu prac geodezyjnych i kartograficznych na zlecenie Biura Geodety Miasta.Lista załączników:

Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem   Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem