Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

BULK CARGO - Port Szczecin sp. z o. o. - zmiana - WGKiOŚ-VII.6221.2.2019/2020.LR 17.11.2020 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 17 listopada 2020 r.

WGKiOS-VII.6221.2.2019/2020.LR

UNP: 7297/WGKiOS/-XXVI/19

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust. 1, art. 188, art. 192, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219), art. 45 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. Uz. z 2020 r. poz. 797)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 12.01.2015 r. znak: WUCiP-I.6221.8.2014.DJa- pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów, wydaną na rzecz BULK CARGO – Port Szczecin sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej nr 21, REGON 810622789, NIP 8520600325, KRS 70504 w następujący sposób:

 

I.Punkt I. decyzji otrzymuje brzmienie:

„I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez BULK CARGO – Port Szczecin sp. z o. o.:

13 01 13* - inne oleje hydrauliczne                                                                                              1,5 Mg/rok,

13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                                    4,0 Mg/rok,

13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych                                                                                                              0,5 Mg/rok,

13 03 10* - inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła          0,5 Mg/rok,

13 08 99* - inne niewymienione odpady                                                                                    0,5 Mg/rok,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. puszki po farbach, opakowania po środkach ochrony roślin I i II klasy toksyczności itp.)                0,1 Mg/rok,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)                                                             2,0 Mg/rok,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212                                                                                                                                                  0,3 Mg/rok,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury                                                                                20,0 Mg/rok,

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych                                                                         200,0 Mg/rok,

15 01 03 – opakowania z drewna                                                                                                50,0 Mg/rok

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe                                                                          50,0 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne                                                       3,0 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                                                   380,0 Mg/rok,

17 04 07 – mieszaniny metali                                                                                                       180,0 Mg/rok.”

 

II.Wykreśla się pkt II decyzji:

 

  1. W punkcie III. decyzji wykreśla się działkę położoną przy ul. Górnośląskiej 21 nr 51/1 obręb 1084 i Lipowej 16 nr 933 obręb 1025.
  2. Wykreśla się punkt IV decyzji.
  3. W punkcie VI. decyzji wykreśla się adres ul. Lipowa 16.
  4. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołane na wstępie przepisy. BULK CARGO – Port Szczecin sp. z o. o. posiada decyzję Prezydenta Miasta Szczecin – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów. Zgodnie z przepisami art. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Organem ochrony środowiska, zgodnie z art. 378 ust. 1 jest, w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów, starosta, a w miastach na prawach powiatu – prezydent miasta. Ponieważ działalność BULK CARGO – Port Szczecin sp. z o. o. jest prowadzona na terenie Gminy Miasto Szczecin – organem właściwym do wydania i zmiany pozwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin. Wprowadzone w decyzji zmiany związane są ze zmianą ilości wytwarzanych odpadów oraz zaprzestaniem działalności w zakresie przetwarzania odpadów.

Wnioskodawca do wniosku dołączył operat przeciwpożarowy, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie postanowieniem z dnia 30.04.2020 r. znak: PZ.5585.34.1.2020, a następnie uzyskał pozytywną opinię w sprawie spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej - postanowienie z dnia 16.09.2020 r. znak: PZ-5855.34.4.2020, a także zaświadczenia o niekaralności

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

Otrzymują:

  1. BULK CARGO – Port Szczecin sp. z o. o.

ul. Gdańska 21

70-661 Szczecin

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin (e- PUAP)

 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2021/08/11, odpowiedzialny/a: LRodak, wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2021/08/11 12:39:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2021/08/11 12:39:19 nowa pozycja