Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

BT TOPBETON Sp. z o.o. WOŚr-VII.6233.2.2019.DJ 20.08.2019 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 20 sierpnia 2019 r.
WGKiOŚ-VII.6233.2.2019.DJ
UNP:54181 /WOŚr/-XXVI/19
D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2018.2096 z późniejszymi zmianami)

u c h y l a m

na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.12.2012.DJa z dnia 22 czerwca 2012 r., zmienioną decyzją z dnia 14 maja 2015 r. znak: WGKiOŚ-XIV.6221.3.2015.DJ – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz BT TOPBETON Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Elżbiety Zawadzkiej 45 (REGON: 810057390, NIP: 8521023887)


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. BT TOPBETON Sp. z o.o. złożyła wniosek o uchylenie decyzji – pozwolenia na wytwarzanie odpadów, w związku ze zmniejszeniem ilości wytwarzanych odpadów poniżej poziomu kwalifikującego do ubiegania się o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, określonego w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019.1396 z późniejszymi zmianami).

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują:

1. BT TOPBETON Sp. z o.o.
ul. Elżbiety Zawadzkiej 45
66 – 400 Gorzów Wielkopolski

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin


 

udostępnił: WOŚr, wytworzono: 2019/09/03, odpowiedzialny/a: Dariusz Januszek, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2019/09/03 13:30:20
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2019/09/03 13:30:20 nowa pozycja