Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
  •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

BT TOPBETON Sp. z o.o. WGKiOŚ-IX.6221.12.2012.DJa 14.05.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin
14 maja 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6221.3.2015.DJ
UNP:31311/WGKiOŚ/-XXVI/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

z m i e n i a m

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.12.2012.DJa z dnia 22 czerwca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów, wydaną na rzecz BT TOPBETON Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030769 (REGON: 810057390, NIP: 8521023887) z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Bierzarina 45, w następujący sposób:

I. W punkcie I ww. decyzji wyszczególniającym rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania, aktualizuję ilości i rodzaje odpadów przewidzianych do wytwarzania według poniższego wykazu:

RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ
Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 14
100,0 Mg/rk
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 08*
1,0 Mg/rok
Opakowania z papieru i tektury
15 01 01 2,0 Mg/rok
Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 02 1,0 Mg/rok
Opakowania z drewna
15 01 03
5,0 Mg/rok
Opakowania z metali 15 01 04 0,1 Mg/rok


Opakowania ze szkła
15 01 07
1,0 Mg/rok

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

1,0 Mg/rok

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 01 11*

0,05 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

15 02 02*

0,2 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

0,2 Mg/rok

Filtry olejowe
16 01 07*
0,02 Mg/rok

Tworzywa sztuczne
16 01 19
0,15 Mg/rok

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 02
0,1 Mg/rok

Żelazo i stal
17 04 05
0,8 Mg/rok
odpady niebezpieczne oznaczono górnym indeksem „* ”

II. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. BT TOPBETON Sp. z o.o. posiada ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ-IX.6221.12.2012.DJa z dnia 22 czerwca 2012 r. – pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Powyższa zmiana związana jest z aktualizacją odpadów przewidzianych do wytwarzania, w związku wejściem w życie nowej ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 180 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) eksploatacja instalacji powodująca wytwarzanie odpadów wymaga uzyskania pozwolenia. Pozwolenie nie obejmuje odpadów pozainstalacyjnych.
Uznając, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki będą spełnione, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. BT TOPBETON Sp. z o.o.
ul. Bierzarina 45
66 – 400 Gorzów Wielkopolski

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 504 Szczecin
 

Prezydent Miasta Szczecin

Szczecin, 22 czerwca 2012 r.
WGKiOS-IX.6221.12.2012.DJa
UNP: 29748/WGKiOŚ/-XIII/12


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188 ust. 1, 2 i 2a, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami ), art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku BT TOPBETON sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000030769 (REGON: 810057390) z siedzibą w Gorzowie Wielkopolski przy ul. Bierzarina 45, w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów

I. Udzielam pozwolenia na wytwarzanie odpadów podczas prowadzenia działalności przez BT TOPBETON SA na terenie Gminy Miasto Szczecin


RODZAJE ODPADÓW KOD ILOŚĆ

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17
08 03 18

0,05 Mg/rok
 

Odpady betonowe i szlam beto-nowy
10 13 14
100,0 Mg/rk

Inne oleje silnikowe, przekła-dniowe i smarowe
13 02 08*
1,0 Mg/rok

Opakowania z papieru i tektury

15 01 01
2,0 Mg/rok

Opakowania z tworzyw sztucz-nych

15 01 02
1,0 Mg/rok

Opakowania z drewna

15 01 03

5,0 Mg/rok
 

Opakowania z metali
15 01 04
0,1 Mg/rok

Opakowania ze szkła
15 01 07
1,0 Mg/rok

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 10*

1,0 Mg/rok

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 01 11*

0,05 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone sub-stancjami niebezpiecznymi

15 02 02*

0,2 Mg/rok

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

15 02 03

0,2 Mg/rok

Zużyte opony
16 01 03
2,5 Mg/rok

Filtry olejowe
16 01 07*
0,02 Mg/rok

Tworzywa sztuczne
16 01 19
0,15 Mg/rok

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 13*

0,005 Mg/rok

Zużyte urządzenia inne niż wy-mienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 14
0,05 Mg/rok

Usunięte elementy z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
16 02 16
0,02 Mg/rok

Baterie i akumulatory ołowiowe
16 06 01*
0,015 Mg/rok

Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01
16 10 02
0,1 Mg/rok

Żelazo i stal
17 04 05
0,8 Mg/rok

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
17 05 04

20,0 Mg/rok
 

II. Instalacja obejmuje linię technologiczną do produkcji betonu, wraz z infrastruktura techniczną. Instalacja zlokalizowana jest przy ul. Gdańskiej 16a w Szczecinie (Dz. Nr 4/6).

III. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:

• przekazywanie do odzysku,
• przekazywanie do unieszkodliwiania.

IV. Magazynowanie odpadów może się odbywać w miejscu wyznaczonym, na terenie zakładu przy ul. Gdańskiej 16a w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

- konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane selektywnie w oznakowanych miejscach, w specjalistycznych pojemnikach, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami lub luzem w zależności od właściwości i rodzaju odpadu,
- miejsca magazynowania odpadów powinny mieć opracowaną instrukcję określającą zasady korzystania oraz dostępu do nich,
- miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych powinny posiadać zadaszenie, utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych oraz posiadać odpowiednią wentylację.

V. Określam następujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:

1. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
2. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

VI. Ustalam ważność decyzji do dnia 31 maja 2022 r.

VII. BT TOPBETON sp. z o.o. jest zobowiązana do:

1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
3. przekazywania odpadów do transportu, odzysku lub unieszkodliwiania przedsiębiorcom posiadającym wymagane przepisami ustawy o odpadach decyzje administracyjne.

VIII. Ustalam BT TOPBETON sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wnioskodawca prowadzi instalację powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku z tym niezbędne jest posiadanie przez niego pozwolenia na wytwarzanie odpadów. BT TOPBETON sp. z o.o. prowadzi działalność związaną z produkcją betonu.
Przestrzeganie przez Stronę przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 195 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Uznano, że przedstawiony sposób postępowania z odpadami jest zgodny z przepisami Prawa ochrony środowiska i ustawy o odpadach.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. BT TOPBETON sp. z o.o.
ul. Bierzarina 45
66 – 400 Gorzów Wielkopolski

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/24, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/24 12:18:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/24 12:18:48 nowa pozycja