Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

YACHT SERVICE Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.40.2016.DJ 30.05.2016

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 30 maja 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.40.2016.DJ
UNP:23027/WGKiOŚ/-XXXVII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku „YACHT SERVICE” Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000129252 (REGON: 812529717, NIP: 9552051342) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Światowida 6, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam „YACHT SERVICE” Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

- 17 04 03 – ołów 25,00 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie przy ul. Światowida 6, na terenie zakładu produkcji jachtów i łodzi „YACHT SERVICE” Sp. z o.o. (działka nr 62 obręb 3025). Odpady ołowiu o odpowiedniej granulacji zostaną umieszczone i wykorzystane wewnątrz kila jako balast, a następnie zestalone za pomocą żywicy poliesterowej. Po utwardzeniu żywicy kil będzie montowany w kadłubie jachtu w celu zapewnienia odpowiedniego balastu. Proces przetwarzania jest sklasyfikowany jako R 4 – recykling lub odzysk metali i związków metali.

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie zakładu do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny w postaci umowy dzierżawy przy ul. Światowida 6 przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowaną migrację,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska w sposób niekontrolowany.

IV. „YACHT SERVICE” Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

V. Ustalam „YACHT SERVICE” Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VII. Decyzja jest ważna do dnia 29 maja 2026 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Prowadzenie przetwarzania odpadów, zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Przetwarzanie odpadów w tym przypadku zostało sklasyfikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów – § 3 ust. 1, pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Do wniosku zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach dołączono decyzję Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.03.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.1.75.2015.MD. W toku postępowania wystąpiono również zgodnie z art. 41a ustawy o odpadach o opinię i przeprowadzenie kontroli instalacji w której ma być prowadzone przetwarzanie odpadów. W odpowiedzi z dnia 11 maja 2015 r. znak: WI.700.1.22.1.2016.AŁY Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wniósł zastrzeżeń do zaproponowanego we wniosku procesu przetwarzania odpadów ołowiu, odstępując jednocześnie od przeprowadzenia kontroli z uwagi na zakwalifikowanie przetwarzania odpadów jako pozainstalacyjne.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. „YACHT SERVICE” Sp. z o.o.
ul. Światowida 6
71 – 726 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 15:06:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 15:06:45 nowa pozycja