Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Tomimpex Roboty ziemne Sp. z o.o. WGKiOŚ-XIV.6233.20.2015.DJa 08.07.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 8 lipca 2015 r.
WGKiOŚ-XIV.6233.20.2015.DJa
UNP: 41179/WGKiOŚ/-XXVII/15
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, ust. 5, ust. 8, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku po rozpatrzeniu wniosku TOMIMPEX Roboty Ziemne Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000338698 (REGON: 320731902, NIP: 855-227-40-71) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Do Rajkowa 10, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

I. Zezwalam TOMIMPEX Roboty Ziemne Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych
odpadów:
odpady inne niż niebezpieczne

Lp. Rodzaj odpadu
(nazwa wg katalogu) Kod odpadu
1 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali 01 01 02
2 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 08
3 Odpadowe piaski i iły 01 04 09
4 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11 01 04 12
5 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07 01 04 13

6 Osady z mycia i czyszczenia 02 01 01
7 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców 02 03 01
8 Osady z oczyszczania i mycia buraków 02 04 01
9 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04) 10 01 01
10 Popioły lotne z węgla 10 01 02
11 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14 10 01 15
12 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 10 01 80
13 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) Ex
10 01 82
14 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze) 10 02 01
15 Żużle szybowe i granulowane 10 06 80
16 Żużle odlewnicze 10 09 03
17 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05 10 09 06
18 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07 10 09 08
19 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05 10 10 06
20 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej) 10 12 08
21 Wybrakowane wyroby 10 13 82
22 Odpady spawalnicze 12 01 13
23 Opakowania z papieru i tektury 15 01 01
24 Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02
25 Opakowania z drewna 15 01 03
26 Opakowania wielomateriałowe 15 01 05
27 Zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 06
28 Opakowania ze szkła 15 01 07
29 Opakowania z tekstyliów 15 01 09
30 Zużyte opony 16 01 03
31 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 16 02 14
32 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 16 02 16
33 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) 16 06 04
34 Inne baterie i akumulatory Inne baterie i akumulatory 16 06 05
35 Inne niewymienione odpady 16 07 09
36 Inne niewymienione odpady 16 07 99
37 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01
38 Gruz ceglany 17 01 02
39 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 17 01 03
40 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 17 01 07

41 Odpady z remontów i przebudowy dróg 17 01 81
42 Inne niewymienione odpady 17 01 82
43 Drewno 17 02 01
44 Szkło 17 02 02
45 Tworzywa sztuczne 17 02 03
46 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 03 02
47 Odpadowa papa 17 03 80

48 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 17 04 11
49 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04
50 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 17 05 06
51 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 17 05 08
52 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 17 06 04
53 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 17 08 04
54 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 17 09 04

55 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania 19 05 03
56 Minerały (np. piasek, kamienie) 19 12 09
57 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 19 12 12

58 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 20 01 38
59 Selektywnie zebrane odpady budowlane usuwane przez mieszkańców wykonujących remonty mieszkań we własnym zakresie Ex
20 03 99
60 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20 02 02
61 Odpady wielkogabarytowe 20 03 07
62 Zmieszane odpady budowlane usuwane przez mieszkańców wykonujących remonty mieszkań we własnym zakresie Ex
20 03 99

Odpady niebezpieczne:

Lp. Rodzaj odpadu
(nazwa wg katalogu) Kod odpadu
1 Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne 13 01 09
2 Syntetyczne oleje hydrauliczne 13 01 11
3 Inne oleje hydrauliczne 13 01 13
4 Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 13 02 08
5 Inne niewymienione odpady 13 08 99
6 Odpady opakowań zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 15 01 10

7 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 01 11
8 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 15 02 02

9 Filtry olejowe 16 01 07
10 Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 16 02 10
11 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 13

12 Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 16 02 15
13 Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń 16 06 01
14 Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe 16 06 02
15 Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty 16 07 08
16 Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne 16 07 09
17 Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne 17 01 06
18 Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) 17 02 04
19 Asfalt zawierający smołę 17 03 01
20 Smoła i produkty smołowe 17 03 03
21 Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 04 09
22 Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne 17 04 10
23 Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) 17 05 03
24 Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne 17 05 07
25 Materiały izolacyjne zawierające azbest 17 06 01
26 Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne 17 06 03
27 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest 17 06 05
28 Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi 17 08 01
29 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć 17 09 01
30 Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) 17 09 02

31 Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 17 09 03

32 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 19 12 06
33 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne 19 2 11


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Do Rajkowa 10
(działka nr 1/16 obręb 124).

III. Zezwalam na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:


lp
Kod odpadu

Rodzaj odpadu podawanego przetwarzaniu
Masa
[Mg/rok] Proces przet
warzania


1 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 100 000,00 R5, R12

2 17 01 02 Gruz ceglany 100 000,00 R5, R12

3 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia 100 000,00 R12

4 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
100 000,00
R12


Ex
20 01 99 Selektywnie zebrane budowlane usuwane przez mieszkańców wykonujących remonty mieszkań we własnym zakresie
Ex
20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (odpady budowlane)
5 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg 50 000,00 R12

6 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 100 000,00 R12
 


IV. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone na działce nr 1/16 obręb 124 przy ul. Do Rajkowa 10 w Szczecinie. Proces przetwarzania polegał będzie na rozdrobnieniu i rozdzieleniu na poszczególne frakcje odpadów budowlanych w urządzeniach - mobilnej kruszarce, przesiewaczu oraz młocie hydraulicznym. Odpady mogą być również poddawane przetwarzaniu w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356). Metoda odzysku: R-12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11, R5 – recykiling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

V. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I i III może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w zależności od właściwości i rodzajów odpadów pod wiatą, na placu magazynowym, szczelnych kontenerach lub beczkach.
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- odpady powinny być magazynowane w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowaną migrację,
- oleje odpadowe należy magazynować zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania z olejami odpadowymi,
- podczas prac związanych z usuwaniem i magazynowaniem odpadów zawierających azbest, należy zastosować się do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824),
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.


VI. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

VII. TOMIMPEX Roboty Ziemne Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi mającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, bądź prowadzenia przetwarzania we własnym zakresie.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
4. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

VIII. Ustalam TOMIMPEX Roboty Ziemne Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

IX. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

X. Decyzja jest ważna do dnia 7 lipca 2025 roku.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów przy ul. Do Rajkowa 10, jako pozainstalacyjne przetwarzanie odpadów, nie jest wyszczególnionym przedsięwzięciem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397), dla której wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. TOMIMPEX
Roboty Ziemne sp. z o.o.
ul. Do Rajkowa 10
71-004 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2016/03/23, odpowiedzialny/a: Dariusz Matejski, wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/03/23 13:23:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/03/23 13:23:36 nowa pozycja