Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TIRE ECO FUEL - przeniesienie praw - WGKiOŚ-II.6233.12.2017.LR - 24.02.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 24 lutego 2017 r.

WGKiOS-II.6233.12.2017.LR

UNP: 7568/WGKiOS/-XXXVII/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późniejszymi zmianami)

 

orzekam

 

zmienić, na wniosek Strony, decyzję ostateczną z dnia 30.08.2016 r. znak: WGKiOŚ-II.6233.46.2016.LR, wydaną na rzecz Pawła Rogali, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PAWEŁ ROGALA" z siedzibą w Szczecinie przy ul. Iwaszkiewicza 85/6, REGON 320804251, NIP 9552063316, zezwalającą na przetwarzanie odpadów, w następujący sposób:

I.Orzekam o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z ww. decyzji na rzecz  „TIRE ECO FUEL” spółki  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej nr 90, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 620704, REGON 364197503, NIP 8513194278.

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Niniejszą decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek z dnia 01.02.2017 r. oraz przywołany na wstępie przepis. Powyższa zmiana związana jest z wniesieniem przedsiębiorstwa o nazwie „PAWEŁ Rogala" do „TIRE ECO FUEL” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z artykułem 551- 554kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono w szczególności m. in. posiadane zezwolenia.

Czynność prawna mająca za przedmiot przedsiębiorstwo obejmuje wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, chyba że co innego wynika z treści czynności prawnej albo z przepisów szczególnych.

W związku z tym  zbycie przedsiębiorstwa, które posiada zezwolenie na  przetwarzanie odpadów powoduje przejście tego zezwolenia na nabywcę przedsiębiorstwa.

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych, zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej

 

Otrzymują:

  1. TIRE ECO FUEL sp. z o. o.

ul. Stołczyńska 90

71-869 Szczecin

  1. Urząd Marszałkowski

Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/03/06, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/03/06 09:47:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/03/06 09:47:52 nowa pozycja