Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TERBET sp. z o. o. WUCiP-I.6233.9.2015.LR 22.01.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 22 stycznia 2015 r.

WUCiP-I.6233.9.2015.LR

UNP:4157/WUCiP/-VII/15

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku TERBET spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen. J. Sowińskiego  nr 24, REGON: 810664055, NIP: 8521009864, KRS 217155 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 1. Zezwalam TERBET sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

17 01 01 –odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów                  25 000,0 Mg/rok,

17 01 02 – gruz ceglany                                                                                            15 000,0 Mg/rok,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementy wyposażenia        3 000,0 Mg/rok,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106                                   5 000,0 Mg/rok,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg                                      45 000,0 Mg/rok,

17 01 82 – inne niewymienione odpady                                                                   10 000,0 Mg/rok,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                                      10 000,0 Mg/rok,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17050310 000,0 Mg/rok,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507                  5 000,0 Mg/rok,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903                                                                                              5 000,0 Mg/rok.

 1. W wyniku przetwarzania zostaną wytworzone następujące rodzaje odpadów:

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                             do 20,0 Mg/rok,

17 02 01 – drewno                                                                                        do 6 m3,

17 02 03 – tworzywa sztuczne                                                                                  do 3 m3,

20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne                                    do 20 m3.

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie Zakładu Recyklingu Gruzu TERBET, położonego w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska  (cz. dz. nr 9/8 – obręb 1059).
 2. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 3. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 4. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 5. odpady powinny być magazynowane w oznakowanych, wydzielonych miejscach, luzem lub w kontenerach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.
V.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na zastosowaniu procesów odzysku R 5, R 10, R 11, R 12 i R 13.

Po przyjęciu odpadów i ich wstępnej segregacji odpady są magazynowane wg rodzajów. Następnie, po zebraniu odpowiedniej ich ilości są poddawane kruszeniu przy pomocy zestawu maszyn kruszących. Wyprodukowane kruszywo, zgodnie z zapotrzebowaniem, jest sortowane wg granulacji. Kruszywo jest wykorzystywane jako pełnowartościowy materiał budowlany na zasypki oraz na warstwy podbudowy drogowej. W trakcie kruszenia jest odseparowywany z gruzu, przy pomocy separatora magnetycznego, złom stalowy. Maksymalna wydajność kruszarki wynosi 150 tys. Mg rocznie.

VI.TERBET sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1973 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska,
 3. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 4. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 5. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
 6. Ustalam TERBET sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 7.  Decyzja jest ważna do dnia 21 stycznia 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z  kontynuacją działalności, usankcjonowaną decyzją Prezydenta Miasta Szczecin znak: WGKiOŚ/IV/LR/6233/21/2011.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

 1. TERBET sp. z o. o.

ul. Gen. J. Sowińskiego 24

70-236 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:16:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:16:48 nowa pozycja