Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

MPO sp. z o. o. WUCiP-I.6233.46.2014.LR 01.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 01 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.46.2014.LR

UNP:73284/WUCiP/-VII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej nr 12B, REGON: 810743398, NIP: 8521023203, KRS 33986 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam Miejskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 inne niż wymienione  w 17 01 06                                                                                                                   10 000,0  Mg/rok,

20 03 07 – odpady wielkogabarytowe                                                                                                               500,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie Bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania

sp. z o. o. w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12B.

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Gdańskiej 12B oraz Jesiennej 9 w Szczecinie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w oznakowanych, szczelnych, zamykanych metalowych kontenerach lub luzem – jeśli rodzaj i charakter odpadów na to pozwala, na utwardzonym placu lub w zadaszonej hali, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach R1 – R11.
Odpady wielkogabarytowe będą poddawane ręcznej rozbiórce w celu oddzielenia odpadów drewna.

Odpady zmieszanego gruzu będą ręcznie segregowane w celu oddzielenia odpadów gruzu, materiałów izolacyjnych oraz odpadowej papy.

 

V.Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska
 3. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności
 4. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1. Ustalam Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 30 listopada 2024 r.oku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z  kontynuacją działalności.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o. o.

ul. Gdańska 12B

70-660 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:07:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:07:52 nowa pozycja