Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Franecka Zofia TOMPOL II WUCiP-I.6233.23.2014.LR 04.09.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 04 września 2014 r.

WUCiP-I.6233.22.2014.LR

UNP:53237/WUCiP/-VII/14

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29.03.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.32.12.LR, zezwalającą na odzysk odpadów, wydaną na rzecz Wincentego Franeckiego, prowadzącego w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 54 działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa, REGON 008078846, NIP 8521103014w następujący sposób:

 

I.W punkcie I. decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów:

-           10 10 08 – rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07                                                                                                             15 000,0 Mg/rok.

 

  1. Odzysk odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Szczawiowej 54 w Szczecinie (dz. nr 3/48 obręb 1063 – Śródmieście).
  2. Określam proces odzysku odpadów jako R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 – kruszenie w urządzeniu do kruszenia gruzu, wykorzystanie do utwardzenia dróg dojazdowych, podbudowa nawierzchni jezdnej, wyrównywanie i niwelacja placów manewrowych i miejsc parkingowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356).
  3. Magazynowanie odpadów może odbywać się w wyznaczonym miejscu na utwardzonym placu, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane przedostanie się odpadów do środowiska.
  4.  Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ze względu na zamiar rozszerzenia profilu działalności.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. FUH Wincenty Franecki.

ul. Szeroka 17

71-211 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 11:53:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 11:53:10 nowa pozycja