Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Fundusz Wspierania Gospodarczego Miasta Szczecina sp. z o.o. WUCiP-I.6233.77.2014.DJa 19.01.2015

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 19 stycznia 2015 r.
WUCiP-I.6233.77.2014.DJa
UNP:81798/WUCiP/-VII/14

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Funduszu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000143609 (REGON: 812544042, NIP: 8512804183) z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bogusława 7/LU4, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam Funduszowi Wpierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych
285 000,00 Mg/przez okres obowiązywania decyzji.

II. Odpady nie będą poddawane procesowi magazynowania, odpady będą wykorzystywane bezpośrednio do wypełnienia terenu niekorzystnie przekształconego oraz makroniwelacji.

III. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej w Szczecinie dz. Nr 27, 28, 30, 31, 33/1obręb 3053 Nad Odrą ( z wyłączeniem terenu elementarnego P.S.9029.ZN) o łącznej powierzchni 16,2 ha. Proces przetwarzania polegał będzie na wypełnieniu odpadami terenu niekorzystnie przekształconego oraz makroniwelacji w celu przygotowania pod przyszłe zainwestowanie. Proces odzysku: R 5 – recykling lub odzysk materiałów nieorganicznych. Proces odzysku odpadów musi być prowadzony zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami ( Dz. U. z 2006 r. Nr 49, poz. 356).

IV. Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
3. Prace związane z przetwarzaniem odpadów należy prowadzić zgodnie z „Projektem wykonawczym niwelacji terenu przy ul. Stołczyńskiej” opracowanym przez Pracownię Ochrony Środowiska Paweł Molenda, stanowiącym załącznik do wniosku.

V. Ustalam Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualną straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VII. Decyzja jest ważna do dnia 15 stycznia 2018 roku.
 

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. Pozainstalacyjne przetwarzanie odpadów objęte niniejszym zezwoleniem, nie jest wyszczególnionym przedsięwzięciem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2010 r. Nr 213, poz. 1397).
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego
Miasta Szczecina Sp. z o.o.
ul. Bogusława 7/LU4
70 – 440 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/04/01, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/04/01 10:55:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/04/01 10:55:52 nowa pozycja