Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Franecki Tomasz TOMPOL WGKiOŚ-IX.6233.36.2013.LR 15.03.2013 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 15 marca 2013 r.

WGKiOS-IX.6233.36.2013.LR

UNP: 15433/WGKiOS/-XXVI/13

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zmieniam

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16.03.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.26.12.LR, zezwalającą na odzysk odpadów, wydaną na rzecz Tomasza Franeckiego, prowadzącego w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 54 działalność gospodarczą pod nazwą „TOMPOL”, REGON 81975157,w następujący sposób:

 

W punkcie I. decyzji dodaję następujące rodzaje odpadów:

-           01 04 08 – odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07                                                                                                                                       25 000,0 Mg/rok,

-           01 04 09 – odpadowe piaski i iły                                                      20 000,0 Mg/rok,

-           01 04 12 – odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11                                                                              25 000,0 Mg/rok,

-           01 04 13 – odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07                                                                                     25 000,0 Mg/rok.

 

  1. Określam proces odzysku odpadów jako R12 – jako wykorzystanie do utwardzenia dróg dojazdowych, podbudowa nawierzchni jezdnej, wyrównywanie i niwelacja placów manewrowych i miejsc parkingowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.03.2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz. 356) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527).
  2. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ze względu na zamiar rozszerzenia profilu działalności.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

  1. TOMPOL Tomasz Franecki.

ul. Szeroka 17

71-211 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:35:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:35:37 nowa pozycja