Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

EKOTECH Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.20.2014.DJa 15.09.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 15 września 2014 r.
WUCiP-I.6233.20.2014.DJa
UNP:49020/WUCiP/-IV/14

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku firmy EKOTECH Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000088955 (NIP: 8510109042, REGON: 810069832), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 47A/4, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów

I. Zezwalam EKOTECH Sp. z o.o. na prowadzenie przetwarzania niżej wymienionych odpadów:

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych 200 000,00 Mg/rok
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 30 000,00 Mg/rok
10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82) 20 000,00Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie na terenie magazynów A i B
w wydzielonych kwaterach magazynowania w ramach składowiska odpadów Elektrowni Pomorzany
w Szczecinie przy ul. Szczawiowej (dz. Nr 5 obręb 1079 oraz 8 obręb 1078).
Proces przetwarzania odpadów polegał będzie na pobieraniu odpadów mieszanek popiołowo-żużlowych
z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych (10 01 80), przemieszaniu ich w łyżce koparki lub
ładowarki oraz w trakcie przeładunku na samochody ciężarowe celem ujednorodnienia. W przypadku
wyników analiz o nienormatywnych parametrach granulometrycznych, odpady będą poddawane
mieszaniu z odpadami o odpowiednich parametrach ( 10 01 03, 10 01 24) lub też z kruszywem.
Wymieszanie nastąpi podczas pobierania i przesypywania materiałów z poszczególnych pryzm na
samochody ciężarowe. Celem prowadzenia przetwarzania odpadów jest produkcja kruszywa o nazwie
handlowej TEFRA, które musi spełniać określone wymagania (normy, aprobaty techniczne itp.)
w zależności od zastosowania. Przed przekwalifikowaniem odpadów w normatywne kruszywo należy
materiał poddać badaniom, a w przypadku negatywnych wyników badań poddać kolejnym procesom
wymieszania z kruszywem celem spełnienia norm. Metoda odzysku: R-5 Recykling lub odzysk innych
materiałów nieorganicznych, R-13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1 – R12.

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w p. I może odbywać się na terenie przy ul. Szczawiowej (dz. Nr 5 obr 1079 oraz nr 8 obr 1078) Szczecnie na terenie kwater A i B, miejsc magazynowania odpadów Elektrowni Pomorzany, zgodnie z prawem do dysponowanie tym terenem przez EKOTECH Sp. z o.o. w ramach umowy na „Kompleksowe zagospodarowanie mieszanek z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych – popiołożużla w Elektrowni Pomorzany” lub na podstawie innych tytułów prawnych, które ustanowione będą przez Właściciela.

- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- odpady przewidziane do przetwarzania mogą być magazynowane w pryzmach, w wyznaczonym miejscu na kwaterach A i B, w sposób niezakłócający procesu przetwarzania oraz ruchu pojazdów załadowczych i samochodów ciężarowych,
- miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów musza spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego oraz przepisów bhp, w szczególności w zakresie emisji pyłów.

IV. EKOTECH Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

V. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


VI. Ustalam EKOTECH Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Decyzja jest ważna do dnia 31 sierpnia 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. EKOTECH Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów mieszanek popiołowo-żużlowych, popiołów lotnych oraz piasków ze złóż fluidalnych celem uzyskania kruszywa o nazwie TERFA. Do wniosku zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. załączono decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.04.2014 r. znak: WGKiOŚ.II.6220.5.21.2013.JS ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: „Produkcja kruszyw, w wyniku przerobu mieszanek popiołowo-żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych, na terenie magazynu odpadów Elektrowni Pomorzany w Szczecinie”.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. EKOTECH Sp. z o.o.
ul. Niedziałkowskiego 47a/4
71 – 403 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 11:30:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 11:30:44 nowa pozycja