Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

„CONTEC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością14.12.2016 r. WGKiOŚ-II.6221.12.2016.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 14 grudnia 2016 r.

WGKiOŚ-II.6221.12.2016.LR

UNP:60620/WGKiOŚ/-XXXVII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 180 pkt 3,art. 180a,art. 181 ust.1 pkt 4, art. 183 ust.1, art. 188, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672), art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 41a, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku „CONTEC” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w  Warszawie przy ul. Książęcej nr 17/1B, REGON: 140013735, NIP 7742843909, KRS 229671 w sprawie wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i uzyskaniu opinii z dnia 03.12.2016 r. znak: WI.7023.1.283.4.2016.AŁY

 

 1. Udzielam CONTEC sp. z o. o. pozwolenia na wytwarzanie następujących rodzajów odpadów w wyniku eksploatacji instalacji do strzępienia odpadów:

13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe                                        1,0 Mg/rok,

13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych                                                                                                                                             1,0 Mg/rok,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi                                                                                                                   3,0 Mg/rok,

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202                                                                                                                     5,0 Mg/rok,

16 02 13* -zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212                                                                                                                                                 0,5 Mg/rok,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 160213                          5,0 Mg/rok,

16 06 04 – baterie alkaliczne                                                                                                0,05 Mg/rok,

16 06 05 – baterie i akumulatory                                                                                          0,2 Mg/rok,

17 04 05 – żelazo i stal                                                                                                                     20,0 Mg/rok.

 

 1. Instalacja obejmuje linię produkcyjną do strzępienia odpadów z używanych opon oraz odpadowej gumy. Instalacja zlokalizowana jest w Szczecinie ul. Księdza Stanisława Kujota 36  (działka nr 65 i 38/4 obręb 1084).

 

 1. Ustalam następujące sposoby postępowania z odpadami:
 2. przekazywanie do odzysku,
 3. przekazywanie do unieszkodliwiania .

 

 1. Magazynowanieodpadów według rodzajów określonych w punkcie I może się odbywać w Szczecinie na terenie zakładu przy ul. Księdza Stanisława Kujota 36, przy spełnieniu następujących warunków:

-     konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady powinny być magazynowane selektywnie, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, w specjalistycznych  kontenerach, pojemnikach, beczkach stalowych, wykonanych z substancji nie wchodzących w reakcje fizyczne i chemiczne z magazynowanymi odpadami,
  • dopuszcza się magazynowanie niektórych odpadów luzem, ze względu na ich rozmiary lub specyfikę, np., 170405,160214,
  • odpady niebezpieczne mogą być magazynowane wyłącznie w zamykanych, szczelnych kontenerach stalowych lub, wykonanych z tworzyw sztucznych, nie wchodzących w reakcje z przechowywanymi odpadami,
  • odpady olejowe powinny być zbierane i magazynowane w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 05.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1694),
 • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże, być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 • miejsca magazynowania odpadów muszą spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego, porządkowego oraz przepisów BHP,
 • należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub usunąć ewentualne zagrożenie w inny sposób.

 

 1. Określamnastępujące sposoby monitorowania procesów technologicznych w zakresie ewidencjonowania wielkości emisji:
 2. prowadzenie ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973),
 3. składanie Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674) rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

 1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko należy:

- prowadzić optymalizację zużycia surowców,

- stosować nowoczesne technologie oraz maszyny i urządzenia oraz materiały,

- eliminować źródła ewentualnych wycieków płynów z urządzeń (instalacji),

- odpady przekazywać w pierwszej kolejność przedsiębiorcom poddającym je odzyskowi.

 

 1. Zezwalam na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

07 02 80 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy                                                              10 000 Mg, rocznie1,

16 01 03 -zużyte opony                                                                                                                  10 000 Mg, rocznie1,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma                                                                                       10 000 Mg, rocznie1.

 

 

1- łączna masa odpadów przewidzianych do przetworzenia nie przekroczy 10 000 Mg rocznie.

 

 1. W wyniku przetworzenia zostaną wytworzone następujące rodzaje i ilości odpadów):

19 10 01 -  odpady żelaza i stali                                                                                           1 248,00 Mg/rok*,

 • 12 02 – metale żelazne                                                                                                   1 248,00 Mg/rok*,

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż

wymienione w 191211                                                                                                           8 752,0 Mg/rok.

*Suma wytwarzanych odpadów nie przekroczy wartości maksymalnej, tj. 1248,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówwymienionych w punkcie IX.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Księdza

Stanisława Kujota 36 (dz. nr 65 i 38/4 obręb 1084).

 

XI.Zastosowanie procesy odzysku R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1 do R11 oraz R-13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów
wymienionych w pozycji R1 do R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
Przetwarzanie odpadów polegało będzie na poddaniu ich procesowi rozdrabniania w urządzeniach rozdrabniających,
połączonych systemem przenośników taśmowych i innych urządzeń technologicznych (przesiewacz, przenośnik
wibracyjny, separator metali, separator wibracyjny, przenośnik ślimakowy.

 

XII.CONTEC sp. z o. o. jest zobowiązana do:  
 1. przestrzegania wszelkich zasad postępowania z odpadami, w szczególności w zakresie ich magazynowania,
 2. minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów,
 3. przekazywania wytworzonych odpadów wyłącznie  posiadaczom posiadającym uregulowany status prawny,

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,

XIII.prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 1. składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 1. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 2. przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów

do powietrza, odziaływania eksploatowanej instalacji na środowisko (także w zakresie emisji odorów), decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach oraz przepisów  związanych z bezpieczeństwemprzeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem

i higieną pracy,

 1. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam CONTEC sp. z o. o.  odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Ustalam ważność decyzji do dnia 13 grudnia 2026 r.

 

                                                                                   U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że

spełnione zostały wymagania określone w  art. 42 ustawy o odpadach oraz z  art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia

 2001r. – Prawo ochrony środowiska. Wnioskodawca zamierza prowadzić instalację do przetwarzania odpadów,

powodującą emisję substancji (odpadów) do środowiska, w związku  z tym niezbędne jest posiadanie przez niego

pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

W dniu 21.09.2016 r. CONTEC sp. z o. o. złożyła do Prezydenta Miasta Szczecin wniosek o wydanie pozwolenia na

wytwarzanie odpadów oraz zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Przed uzyskaniem zezwolenia Wnioskodawca uzyskał

od Prezydenta Miasta Szczecin w dniu 22.09.2016 r.  decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOŚ-

II.6220.1.66.2014.DR.14.

 

W dniu 26.09.2016 r. Prezydent Miasta Szczecin wystąpił, stosownie do art. 41a ustawy o odpadach do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.10.2016 r., wynikiem  czego było postanowienie nr 27/2016 z dnia 03.12.2016 r. znak: WI.7023.1.283.4.2016.AŁY, opiniująca przesłany wniosek CONTEC sp. z o. o.  

W dniu 25.11.2016 r. Wnioskodawca zmienił wniosek wyjaśniając, że błędnie zakwalifikowano proces przetwarzania jako R3 oraz nieprawidłowo zaklasyfikowano wytwarzany w procesie przetwarzania odpad jako 191204 zamiast 191212. Wyjaśnienia powyższe zostały jednocześnie przesłane do ZWIOŚ

 

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. CONTEC sp. z o. o.

ul. Książęca 17/1B

00–498 Warszawa

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/06/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/06/21 12:35:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/06/21 12:35:09 nowa pozycja