Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Franecki Tomasz TOMPOL WGKiOŚ-IX.6233.26.2012.LR 16.03.2012 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

                                                                                                          Szczecin, 16 marca 2012 r.

WGKiOS-IX.6233.26.2012.LR

UNP:13091/WGKiOS/-XXXIII/12

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 26 ust. 1, 2 i 3 pkt. 3, 4, 6, art. 27 ust. 2, art. 63 ust. 6 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr  185, poz.1243 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ), po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Franeckiego, prowadzącego w Szczecinie przy  ul. Tama Pomorzańska/Szczawiowa nr 54 działalność gospodarczą pod nazwą „TOMPOL”, REGON: 810975157, w sprawie wydania zezwolenia na odzysk odpadów innych niż niebezpieczne

 

 1. zezwalam Tomaszowi Franeckiemu „TOMPOL”na prowadzenie na terenie Gminy Miasto Szczecin odzysku następujących rodzajów odpadów:
 2. 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów            25 000,0 Mg/rok,
 3. 17 01 02 – gruz ceglany                                                                                      25 000,0 Mg/rok,
 4. 17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia             5 000,0 Mg/rok,
 5. 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06                                       2 000,0 Mg/rok,
 6. 17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg                                                        50 000,0 Mg/rok,
 7. 17 01 82 – inne niewymienione odpady                                                             15 000,0 Mg/rok,
 8. 17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01                                                        5 000,0 Mg/rok,
 9. 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03   10 000,0 Mg/rok,
 10. 17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07                      2 000,0 Mg/rok.

 

 1. Odzysk odpadów może odbywać się na terenie Zakładu przy ul. Szczawiowej 54oraz u zleceniodawców przy użyciu zestawu do kruszenia gruzu, w procesach odzysku R-14 – inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części i R 15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, poz.  356).

 

 1. Odpady przeznaczone do odzysku mogą być magazynowane na terenie przy ul. Szczawiowej 54 (dz. nr 3/48 obręb 1063 – Śródmieście) i  ul. Tama Pomorzańska (część działki nr 9/8 obr. 1059 – Śródmieście i nr 1 ), do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. -konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat,

-      okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,

 • magazynowanie odpadów budowlanych powinno się dobywać selektywnie na utwardzonym podłożu, w boksach, pryzmach lub kontenerach, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,
 • miejsce służące do magazynowania odpadów powinno być oznakowane i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.

 

 1. Ustalam  Tomasza Franeckiego „TOMPOL”odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Ustalam termin ważności niniejszej decyzji do 15 marca  2022 roku.

 

 1. Tomasz Franecki „TOMPOL” jako posiadacz odpadów, jest zobowiązanydo przestrzegania następujących warunków i zasad w postępowaniu z przejętymi odpadami:
 2. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673),
 3. składania marszałkowi województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy o odpadach, na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów,
 4. prowadzenie procesu technologicznego musi odbywać się z zachowaniem wszystkich wymogów dotyczących ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza, wody i powierzchni ziemi oraz kodeksu pracy i przepisów bhp.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję niniejszą wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Franeckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „TOMPOL” o udzielenie zezwolenia na odzysk odpadów.

Do prowadzenia odzysku odpadów niezbędne jest posiadanie zezwolenia. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia odzysku. Organem właściwym do wydania zezwolenia na prowadzenie odzysku na terenie Gminy Miasto Szczecin jest Prezydent Miasta Szczecin.

Uznano, że działalność usankcjonowana niniejszą decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska. 

            Przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków określonych w ustawie oraz niniejszej decyzji jest obowiązkowe. W przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30  ustawy o odpadach.

            Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja podlega opłacie skarbowej w wysokości 616,00 (sześćset szesnaście 00/100) złotych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami).

 

Otrzymują:     

 1. Tomasz Franecki „TOMPOL”

ul. Szeroka 17

71–211 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

7-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:34:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:34:12 nowa pozycja