Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Cemex Polska Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.31.2014.LR 22.10.2014

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 22 października 2014 r.

WUCiP-I.6233.31.2014.LR

UNP:64523/WUCiP/-VII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku CEMEX POLSKA spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej nr 38D, REGON:012192639, NIP: 9511496432, KRS 37375 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam CEMEX POLSKA sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

10 01 02 – popioły lotne z  węgla                                                                                                              15 000,0 Mg/rok,

10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16                                           15 000,0 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie Wytwórni Betonu Towarowego w Szczecinie przy

ul. Letniej 21/25 –  działka nr 6/5 obręb 4055.

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w specjalnych, szczelnych silosach, wyposażonych w odpylacze,

w wyznaczonych i oznakowanych miejscach, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,

-           odpady nie będą ze sobą mieszane ani magazynowane w jednym silosie.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – jako składnik zestawu surowcowego do produkcji różnych marek betonów zwykłych i konstrukcyjnych.
Popioły o kodzie 100102 i 100117 stosowane będą zamiennie, jako składniki różnych mieszanek betonowych, o różnej zawartości popiołów i pozostałych składników surowcowych. Popioły są dozowane z silosu do mieszalnika, wg ilości wynikającej z receptury technologicznej, poprzez przenośnik ślimakowy, wagę i dodawane jako składnik betonu wraz z piaskiem, cementem, kruszywem budowlanym i wodą, oraz, ewentualnie, domieszek uszlachetniających. Proces przetwarzania odbywa się w pełni zautomatyzowanym, sterowanym komputerowo węźle betoniarskim.
V.CEMEX POLSKA sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. Prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska.

 

 1. Ustalam CEMEX POLSKA sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 21 października 2024 r.oku.

 

 1. Na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego uchylam, na wniosek Strony, decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19.04.2012 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.42.2012.LR.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest kontynuacją decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 19.04.2012 r. WGKiOS-IX.6233.42.2012.LR.

Zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać w przypadku realizacji nowego przedsięwzięcia, zatem działalność polegająca na kontynuacji przetwarzania odpadów nie wymaga uzyskania takiej decyzji.

Do wniosku dołączono decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24.12.1999 r. znak: WAB.I.TH/7353/277/25070/99 – pozwolenie na użytkowanie wytwórni betonu transportowego i zapraw przy ul. Leniej 21-25 w Szczecinie.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. CEMEX POLSKA sp. z o. o.

Wytwórnia Betonu Towarowego

ul. Letnia 21/25

70-813 Szczecin.

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 12:59:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 12:59:44 nowa pozycja