Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PROJBUD sp. z o. o. sp. k. WGKiOŚ-IX.6233.31.2014.LR 28.04.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 28 kwietnia 2014 r.

WGKiOŚ-IX.6233.31.2014.LR

UNP:22386/WGKiOŚ/-XXXIII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku PROJBUD spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mickiewicza nr 132, REGON:001347964, NIP: 8520604487, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

  1. Zezwalam PROJBUD sp. z o. o. sp. k. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

10 01 80 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych  50 000,0 Mg/rok.

 

  1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie przy ul. Księżnej Anny w Szczecinie –

część działki nr 10/2 obręb 1118 o pow. ok. 100 m2.

 

  1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie opisanym w punkcie II. decyzji, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
  2. odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
  3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  4. odpady powinny być magazynowane luzem, na utwardzonym placu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – przetwarzanie odpadów – mieszanek popiołowo – żużlowych z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych na kruszywo do podbudowy, zasypek i wypełnień, odziarniania, budowy skarp, nasypów, niwelacji terenu. Odpad pobierany będzie bezpośrednio z podłoża i ściany wyrobiska kwatery nr 2 składowiska odpadów sprzętem ciężkim typu koparka lub ładowarka, przemieszczany do miejsca załadunku i załadowywany na samochody. Materiał przemieszczając się w łyżce koparki (ładowarki) oraz załadunku na samochody ciężarowe ulegać będzie przemieszaniu w stopniu nadającym mu określone parametry. Po załadowaniu pojazdu materiał będzie wywożony bezpośrednio do odbiorcy końcowego.
V.PROJBUD sp. z o. o. sp. k.  jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
  1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

  1. Ustalam PROJBUD sp. z o. o. sp. k. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

  1.  Decyzja jest ważna do dnia 28 kwietnia 2015 oku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach..

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje, w drodze decyzji, organ właściwy ze względu na miejsce przetwarzania odpadów, którym w tym przypadku jest Prezydent Miasta Szczecin

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

  1. PROJBUD sp. z o. o. sp. k.

ul. Mickiewicza 132

71–147 Szczecin.

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 13:00:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 13:00:08 nowa pozycja