Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PKP CARGO SA WUCiP-I.6233.76.2014.LR 13.01.2015 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 13 stycznia 2015 r.

WUCiP-I.6233.76.2014.LR

UNP:81797/WUCiP/-IV/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku PKP CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej nr 17, REGON: 277586360, NIP: 9542381960, KRS 27702 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

 1. Zezwalam PKP CARGO SA na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

06 03 14 – sole i roztwory inne niż wymienione w 060311 i 060313                                                       14,00 Mg/rok,

06 11 83 – odpadowy siarczan żelazowy                                                                                                  14,00 Mg/rok.

 

 1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków

Z obiektów PKP CARGO SA Zachodni Oddział Spółki w Szczecinie przy ul. Kanał Parnicki 1e –  

działka nr 1/51 obręb 91Śródmieście.

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie wskazanym w punkcie II decyzji, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w 4 specjalnych, szczelnych, podziemnych zbiornikach (po dwa na każdy rodzaj odpadu) o pojemności 77 m3 para, wyposażonych w pompy wirowe do mieszania, przepompowywania i dozowania odpadu, w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R% - recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych i R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycjach R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).
Odpady o kodach 060314 i 061183 stosowane będą jako koagulant do chemicznego wytworzenia kłaczków wytrąconych ze ścieków zanieczyszczeń w instalacji oczyszczalni ścieków. Odpad będzie dodawany do komór szybkiego mieszania ścieków, gzie odbywa się proces koagulacji.
V.PKP CARGO SA  jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.
 2. Prowadzenia procesu odzysku w sposób zgodny z przepisami prawa w zakresie emisji do środowiska,
 3. utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 4. niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

 

 1. Ustalam PKP CARGO SA odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 12 stycznia 2025 r.oku.

 

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.

Wniosek został przesłany Prezydentowi Miasta pismem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 17.12.2014 r. znak: WOŚ.II.7244.5.2.2014.WR do załatwienia zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego uznał, że przetwarzanie odpadów, polegające na wykorzystaniu ich w całości w procesie koagulacji na oczyszczalni ścieków, opisane w przesłanym wniosku i potwierdzone wyjaśnieniami przesłanymi w piśmie znak: CTUS1-461-32(1)201 z dnia 12.12.2014 r. nie stanowi zbierania, jak pierwotnie przedstawiono w przesłanej dokumentacji, lecz jest procesem przetwarzania, dla którego organem ochrony środowiska, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2 ustawy o odpadach, jest starosta. Proces przetwarzania odpadów wskazany we wniosku PKP CARGO SA nie jest przedsięwzięciem ujętym w § 2 rozporządzenia z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami, dla którego organem właściwym jest marszałek województwa. Uwzględniając właściwość miejscową organu uznano, że właściwym do załatwienia sprawy jest Prezydent Miasta Szczecin.

Uznano, że wniosek spełnia wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest związana z kontynuacją decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 02.12.2010 r. RDOŚ-32-WSI-6620/38-1/10/tm.

Zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Ministra Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać w przypadku realizacji nowego przedsięwzięcia, zatem działalność polegająca na kontynuacji przetwarzania odpadów nie wymaga uzyskania takiej decyzji.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

 1. Pan Mariusz Kaczmarek

PKP CARGO SA

Zachodni Oddział Spółki

ul. Kolejowa 23

60-717 Poznań.

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

                                                                                                     Szczecin, 03 lutego 2015 r.

WUCiP-I.6233.76-1.2014.LR

UNP: 81797/WUCiP/-IV/14

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu oczywistą omyłkę oraz błąd pisarski w decyzji na przetwarzanie odpadów z dnia 13.01.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.76.2014.LR, wydanej na rzecz PKP CARGO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej nr 17, REGON 277586360, NIP 9542381960, KRS 27702 w następujący sposób:

 

I.W punkcie II. decyzji:

jest: „Oddział”,

powinno być: „Zakład”.

 

 1. W punkcie IV decyzji:

jest: „R%”,

powinno być: „R5”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania oczywistej omyłki i błędu pisarskiego w decyzji z dnia 13.01.2015 r. znak: WUCiP-I.6233.76-1.2014.LR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. PKP CARGO SA

Zachodni Zakład Spółki

ul. Kolejowa 23

60-717 Poznań

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:52:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:52:03 nowa pozycja