Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

PRO ECO Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.118.DJ 14.11.2016 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 14 listopada 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.118.2016.DJ
UNP: 70642/WGKiOŚ/-XXVII/16
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 27.05.2014 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.47.2014.DJa – zezwolenie na przetwarzanie odpadów, wydaną na rzecz PRO ECO Sp. z o.o., wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000470378 (REGON: 321376828, NIP: 8522602877) z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 3/3, w następujący sposób:

I. Punkt I decyzji, określający rodzaje odpadów przewidziane do przetwarzania otrzymuje brzmienie:

07 02 13 odpady z tworzyw sztucznych 500,0 Mg/rok
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 300,0 Mg/rok
15 01 05 opakowania wielomateriałowe 300,0 Mg/rok
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe 300,0 Mg/rok
16 01 19 tworzywa sztuczne 300,0 Mg/rok
16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji 300,0 Mg/rok
17 02 03 tworzywa sztuczne 300,0 Mg/rok
17 04 01 kable inne niż wymienione w 17 04 10 100,0 Mg/rok
19 12 04 tworzywa sztuczne i guma 300,0 Mg/rok
19 12 10 odpady palne (paliwo alternatywne) 500,0 Mg/rok
20 01 39 tworzywa sztuczne 2000,0 Mg/rok


II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ja wydał. PRO ECO Sp. z o.o. posiada decyzję Prezydenta Miasta Szczecin o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 22.01.2014 r. znak: WGKiOŚ-II.6220.5.53.2013.DMł.9. Powyższa zmiana dotyczy rozszerzenia zezwolenia poprzez zwiększenie ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania. Nie zachodzą istotne zmiany w procesie funkcjonowania instalacji.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, w wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. PRO ECO Sp. z o.o.
al. Wojska Polskiego 3/3
70-470 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/02/14, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/02/14 10:32:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/02/14 10:32:48 nowa pozycja