Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BFK Polska Sp. z o.o. WGKiOŚ-II.6233.107.2016.DJ 24.01.2017

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 24 stycznia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.107.2016.DJ
UNP:67163/WGKiOŚ/-XXXVII/16

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 41a, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku BFK Polska Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000461107, z siedzibą w Pełczycach przy ul. Pełczyk 5A, REGON: 321372026, NIP 5941601220 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wo-jewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i uzyskaniu pozytywnej opinii z dnia 11.01.2017 r. znak: WI.7023.1.330.4.2016.IP.

I. Zezwalam BFK Polska Sp. z o.o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:


19 08 05 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe 4 800,00 Mg, rocznie,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 2 064,00 Mg, rocznie,
 

II. W wyniku przetworzenia odpadów będzie wytwarzany kompost, podlegający uzyskaniu w drodze decyzji pozwolenia na wprowadzanie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin na podstawie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119, poz. 765).

III. Przetwarzanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się w Szczecinie przy
ul. Stołczyńskiej 100 w Szczecinie, na płycie kompostowej zlokalizowanej na działce nr 6/35
obręb 3052.

IV. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I i II może odbywać się na terenie, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
 odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata.
 okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych
odpadów,
 odpady powinny być magazynowane selektywnie, w miejscach oznakowanych, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
 odpad 19 08 05 będzie magazynowany na płycie kompostowej, w sąsiedztwie boksu betonowego,
 odpad 20 02 01 będzie magazynowany na szczelnej płycie magazynowej obok hali magazynowej
oraz na szczelnej powierzchni w zadaszonej hali magazynowej,
 wytworzony kompost magazynowany będzie w szczelnych boksach betonowych,
 miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

V. Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwa-rzanie odpadów polegać będzie na zastosowaniu procesu odzysku R3 – recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki. Proces przetwarzania będzie polegał na mieszaniu komunalnych osadów ściekowych ze suchą masą celulozową i odpadami biodegradowalnymi. Natlenianie będzie odbywało się przy użyciu mieszarki ślimakowej. Po dokładnym wymieszaniu kompost będzie rozprowadzany przy użyciu taśm podajnikowych w formie pryzm w zamkniętej hali. W trakcie kompostowania w pryzmie kompostowej będą przebiegać procesy biotermiczne podczas których materia organiczna ulega mineralizacji i humifikacji. Proces będzie prowadzony w hali pokrytej gruba plandeką usytuowanej na płycie kompostowej, wyposażonej w instalacje usuwania zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, odwodnienie liniowe ścieków przemysłowych kierowanych do zbiorników bezodpływowych oraz odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

VI. BFK Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana do:
 przekazywania wytworzonych odpadów posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,
 niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.
 prowadzenia działalności zgodnie z zasadami określonymi w decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4 października 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia znak: WGKiOŚ-II.6220.1.17.2016.DMł oraz decyzji Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 grudnia 2016 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych.

VII. Ustalam BFK Polska Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VIII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega admini-stracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.

IX. Decyzja jest ważna do dnia 23 stycznia 2027 roku.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku wraz z uzupełnieniem oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11.01.2017 r. znak: WI.7023.1.330.4.2016.IP. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia dorę-czenia decyzji.

Otrzymują:
1. BFK Polska sp. z o.o.
ul. Pełczyk 5A
73–260 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin


 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/30 14:05:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/30 14:05:24 nowa pozycja