Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

BT TOPBETON sp. z o. o. WGKiOŚ-IX.6233.28.2014.LR

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 01kwietnia 2014 r.

WGKiOŚ-IX.6233.28.2014.LR

UNP:21251/WGKiOŚ/-XXXIII/14

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 25, art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku „BT TOPBETON” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Generała Nikołaja Bierzarina nr 45, REGON:810057390, NIP: 8521023887, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów

 

  1. Zezwalam „BT TOPBETON” sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

 

 

10 01 02 – popioły lotne z węgla -                           2 500,0 Mg/rok,,

10 01 17 – popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 -                      2 500,0 Mg/rok.

 

  1. Przetwarzanie odpadówmoże odbywać się na terenie przy ul. Gdańskiej 16A w Szczecinie –

działka nr 4/6.

 

  1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie przy ul. Gdańskiej 16A  w Szczecinie, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:
  2. odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
  3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
  4. odpady powinny być magazynowane w sposóbuniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska, w zbiornikach i boksach magazynowych, wyposażonych w system zraszania wodnego zapobiegający pyleniu.

 

IV.Przetwarzanie odpadów polegać będzie na wykorzystaniu ich w procesie odzysku R5 – recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – do wytwarzania mieszanki betonowej. Popioły mieszane będą w instalacji betoniarni w sposób kontrolowany z kruszywem naturalnym i cementem.
V.„BT TOPBETON” sp. z o. o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
  1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.

 

  1. Ustalam „BT TOPBETON” sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

  1.  Decyzja jest ważna od dnia 24 stycznia 2015 roku do dnia 23 stycznia 2025 r.oku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.Niniejsza decyzja jest kontynuacją decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23 maja 2012 r. WGKiOS-IX.6233.45.2012.LR.

Zgodnie z interpretacją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy uzyskać w przypadku realizacji nowego przedsięwzięcia, zatem działalność polegająca na kontynuacji przetwarzania odpadów nie wymaga uzyskania takiej decyzji.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

  1. „BT TOPBETON” sp. z o. o.

ul. Bierzarina 45

66–400 Gorzów Wlkp.

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 13:06:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 13:06:00 nowa pozycja