Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Poz Bruk Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.54.2014.DJa 17.12.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 17 grudnia 2014 r.
WUCiP-I.6233.54.2014.DJa
UNP: 76969 /WUCiP/-VII/14

D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku POZ BRUK Sp. z o.o. Spółki jawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000486913 (REGON: 630904538, NIP: 7772614303), z siedzibą w Sobocie przy ul. Poznańskiej 43, w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie przetwarzania odpadów w Zakładzie Produkcyjnym w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 65-66

I. Zezwalam POZ BRUK Sp. z o.o. Spółce jawnej na prowadzenie przetwarzania niżej wymienionych odpadów:

10 13 14 odpady betonowe i szlam betonowy 150,00 Mg/rok
10 13 82 wybrakowane wyroby 6 000,00 Mg/rok
10 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy w rozbiórek i remontów 500,00 Mg/rok
10 01 02 popioły lotne z węgla 5 000,00 Mg/rok
10 01 17 popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 5 000,00 Mg/rok

II. Przetwarzanie odpadów będzie prowadzone w Szczecinie w Zakładzie Produkcji Elementów Betonowych przy ul. Szczawiowej 65-66 (dz. Nr 3/22, 3/26 i 3/45 obręb 1063). Odzysk odpadów polegać będzie na ich przetwarzaniu w węźle do produkcji mieszanek betonowych, celem produkcji wyrobów betonowych . Odpady betonu mogą być poddawane kruszeniu celem uzyskania określonej frakcji wykorzystywanej do produkcji betonu oraz do podbudowy dróg. Metoda odzysku: R-5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, R-12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów w pozycji R1-R11.

III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w p. I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, w Szczecinie przy ul. Szczawiowej 65-66 przy spełnieniu następujących warunków:
- Odpady mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
- popioły lotne o kodach 10 01 02 i 10 01 17 magazynowane będą w stalowym zbiorniku o poj. 60 Mg,
- odpady betonowe i gruz magazynowane będą w wyznaczonym miejscu,
- miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
- miejsca magazynowania odpadów musza spełniać warunki odpowiedniego stanu sanitarnego i porządkowego,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych przeładowywaniem, załadunkiem odpadów do instalacji lub na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania, lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć ewentualne zagrożenie.

IV. POZ BRUK Sp. z o.o. Spółka jawna jest zobowiązana dodatkowo do:

1. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
2. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.
3. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

VI. Ustalam POZ BRUK Sp. z o.o. Spółkę jawną odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Decyzja jest ważna do dnia 30 listopada 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 2 ustawy o odpadach. POZ BRUK Spółka jawna wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z wejściem w życie nowej ustawy o odpadach i terminami określającymi wygaśnięcie dotychczasowych zezwoleń. Działalność związana z przetwarzaniem odpadów w Zakładzie Produkcyjnym w Szczecinie była prowadzona wcześniej na podstawie zezwolenia na odzysk odpadów, wydanego w ramach pozwolenia na wytwarzanie odpadów – decyzja z dnia 21 października 2009 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7660/P/70/2009. Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia. Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:
1. POZ BRUK Sp. z o.o. Spółka jawna
Sobota, ul. Poznańska 43
62 – 090 Rokietnica

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 15:01:21
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 15:01:21 nowa pozycja