Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

TIMBEREC SP. Z O. O. WGKiOŚ-II.6233.121.2016.LR 09.02.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 09 lutego 2017 r.

WGKiOŚ-II.6233.121.2016.LR

UNP:73412/WGKiOŚ/-XXXVII/16

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5, art. 41a, art. 43 ust. 2, art. 44 w związku z art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 1987) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.. 23), po rozpatrzeniu wniosku TIMBEREC spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  w  Warszawie przy ul. Mokotowskiej nr 49, REGON: 365002364, NIP 7010597606, KRS 628407 w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, po przeprowadzeniu przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie kontroli instalacji w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska i uzyskaniu pozytywnej opinii z dnia 01.02.2017 r. znak: WI.7023.1.336.4.2016.MGA

 

 1. Zezwalam TIMBEREC sp. z o. o. na przetwarzanie niżej wymienionych odpadów:

19 12 07 –drewno inne niż wymienione w 191206                                                                                   0 – 292 000,00 Mg, rocznie.

 

 

 1. W wyniku przetworzenia nie zostaną wytworzone żadne odpady.

 

 1. Przetwarzanie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 10

w Szczecinie (dz. nr 2/13  obręb 3061 o powierzchni  2 2090,56 m2).

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. i II  może odbywać się na terenie, do którego Wnioskodawca

posiada tytuł prawny, przy spełnieniu następujących warunków:

 • odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub

organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,

 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady mogą być magazynowane luzem, w pryzmach w wyznaczonych miejscach placu magazynowego,

w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do środowiska,

 • miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

V.Odpady mogą być przetwarzane na terenie wskazanym w punkcie III. decyzji. Przetwarzanie odpadów polegać
będzie na zastosowaniu procesu odzysku R3 –recykling lub regeneracja substancji organicznych, które nie są stosowane
jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania) oraz  procesu R13 - 
magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem
wstępnego magazynowania u wytwórców odpadów. Proces przetwarzania polegał będzie na poddaniu odpadów
o kodzie 191207 – drewno inne niż wymienione w 191206 rozdrobnieniu do frakcji 100 mm na dwóch mobilnych
rębakach. Odpady będą dostarczanie do kosza zasypowego za pomocą ładowarki kołowej, skąd będą transportowane za pomocą
 ruchomej podłogi do gardzieli bębna tnącego. Następnie rozdrobnione odpady, po przejściu przez sito, przetransportowane zostaną
na taśmociągi, wyposażone w separatory magnetyczne, a dalej na naczepy samochodów ciężarowych. Otrzymana zrębka
będzie stanowiła surowiec do produkcji płyt wiórowych, spełniający normy dla takiego surowca, stawiane przez
producentów płyt wiórowych.
VI.TIMBEREC sp. z o. o. jest zobowiązana do:  
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1973 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów

formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U.

Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach

i gospodarowaniu odpadami,

 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • przestrzegania przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, w szczególności w zakresie emisji gazów i pyłów

do powietrza, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisów  związanych z bezpieczeństwem

przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności,

w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem.

 1. Ustalam TIMBEREC sp. z o. o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania

decyzji. 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej,

 nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196

ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia

wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden

milion) złotych.

 1. Decyzja jest ważna do dnia 08 lutego 2027 roku.

 

                                                                                                   U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że

spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ustawy o odpadach.

W dniu 15.11.2016 r. TIMBEREC sp. z o. o. złożyła do Prezydenta Miasta Szczecin wniosek o wydanie zezwolenia na

przetwarzanie odpadów. Przed uzyskaniem zezwolenia Wnioskodawca uzyskała  od Prezydenta Miasta Szczecin w dniu

07.11.2016 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: WGKiOŚ-II.6220.1.38.2016.JS, stwierdzającą brak

Potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie i przetwarzanie

drewna poużytkowego w urządzeniu mobilnym na zrębkę drzewną” na części działki nr 2/13 obręb 3061 w Szczecinie.

 

W dniu 21.11.2016 r. Prezydent Miasta Szczecin wystąpił, stosownie do art. 41a ustawy o odpadach do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli instalacji pod kątem spełniania wymagań ochrony środowiska. Kontrola została przeprowadzona w dniu 05.01.2017 r., wynikiem czego było wydanie postanowienia nr 6/2017 z dnia 01.02.2017 r. znak: WI.7023.1.336.4.2016.MGA, opiniująca pozytywnie przesłany wniosek.

Rozpatrując sprawę organ uznał, że brak jest negatywnych przesłanek uniemożliwiających wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. TIMBEREC sp. z o. o.

ul. Mokotowska 49

00–542 Warszawa

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 12:52:39
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 12:52:39 nowa pozycja