Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Korzeniewski Krzysztof WGKiOŚ-IX.6233.22.2013.DJa 12.02.2013

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 12 lutego 2013 r.

WGKiOŚ-IX.6233.22.2013.DJa

UNP:5216/WGKiOŚ/-XXV/13

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                 ( Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104 i art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Korzeniewskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Skup sprzedaż złomu (REGON: 320037225, NIP: 851-185-31-33) z siedzibą                      w Policach przy ul. Nowopol 28/2, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam Krzysztofowi Korzeniewskiemu na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

15 01 01          opakowania z papieru i tektury

15 01 02          opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04          opakowania z metali

16 01 06          zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezwierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 18          metale nieżelazne

16 01 19          tworzywa sztuczne

16 02 16          elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 08 01          zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę

16 08 03          zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub związki inne niż wym. w 16 08 02

17 04 01          miedź, brąz, mosiądz

17 04 02          aluminium

17 04 03          ołów

17 04 04          cynk

17 04 05          żelazo i stal

17 04 06          cyna

17 04 07          mieszaniny metali

17 04 11          kable inne niż wymienione w 17 04 10

19 01 02          złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 10 01          odpady żelaza i stali

19 10 02          odpady metali nieżelaznych

19 12 01          papier i tektura

19 12 02          metale żelazne

19 12 03          metale nieżelane

 

 

       

 1. Zbieranie odpadówmoże odbywać się w Szczecinie przy ul. Firlika 15.

 

 

 1. Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, przy ul. Firlika 15 w Szczecinie, przy spełnieniu następujących warunków:

 

 • odpady, z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata
 • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 • odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych,  w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
 • miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane                        i niedostępne dla osób nieupoważnionych.

 

IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
2.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów i niepowodujące zmiany ich kwalifikacji.
3.Odpady powinny być zbierane w pojemnikach lub kontenerach przystosowanych do ich gromadzenia.

 

V.Pan Andrzej Wojtach jest zobowiązany dodatkowo do:  
 1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 36 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem  
       Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
       potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 37 ust. 1 i 3 ustawy                  o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

 

 1. Wymagania wynikające z przepisów odrębnych

 

 1. Ustalam Krzysztofa Korzeniewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe                                  z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Decyzja jest ważna do dnia 31 stycznia 2023 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.   Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. Pan Krzysztof Korzeniewski

ul. Nowopol 28/2

72 – 010 Police 

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2014/12/09, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2014/12/09 13:58:23
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2014/12/09 13:58:23 modyfikacja wartości
Dariusz Januszek 2014/12/09 13:56:42 nowa pozycja