Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Duch W. MAT WGKiOŚ-IX.6233.52.2014.LR 16.06.2014 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 16 czerwca 2014 r.

WGKiOS-IX.6233.52.14.LR

UNP: 32926/WGKiOŚ/-XXVI/14

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Wiesława Ducha, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MAT” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13N, REGON 271766568, NIP 6260007137 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Wiesławowi Duchowi na transport następujących odpadów:

12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

16 01 03 - zużyte opony,

16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów,

16 01 17 - metale żelazne,

16 01 18 - metale nieżelazne,

16 01 19 - tworzywa sztuczne,

16 01 22 - inne niewymienione elementy,

16 01 99 - inne niewymienione odpady,

16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawące niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 08 01 - zużyte katalizatory

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

17 02 02 - szkło,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 - tworzywa sztuczne,

17 04 01 – miedź, mosiądz, brąz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 17 04 10,

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603,

17 09 04 – zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 - szkło,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206,

19 12 08 – tekstylia,

19 12 09 – minerały (np. piasek, kamienie),

19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezp. składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale.

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam Wiesława Ducha odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

 

 1. Wiesław Duch jest zobowiązany do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Wiesław Duch, zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

 

Otrzymują:

 1. Wiesław Duch MAT

ul. Tama Pomorzańska 13N

70-030 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 13:21:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 13:21:43 nowa pozycja