Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

SINDBAD Gleizner Włodzimierz WGKiOŚ-II.6233.77.2016.LR 13.07.2016 r.

13EZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 13  lipca 2016 r.

WGKiOŚ-II.6233.77.2016.LR

UNP: 43594/WGKiOŚ/-XXXVI/16

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 23.07.2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.66.2013.LR, zezwalającą na transport odpadów, wydaną na rzecz Włodzimierza Gleiznera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  „SINDBAD” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brata Alberta nr 5/5, REGON 810080839, NIP 8520013993w następujący sposób:

 

 

  1. Punkt VI. wyżej wymienione decyzji otrzymuje brzmienie:

„VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 22 lipca 2023 r.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia poprzez zmianę terminu jego obowiązywania.

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

  1. Włodzimierz Gleizner „SINDBAD”

ul. Brata Alberta 5/5

71-136 Szczecin

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/30, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2017/01/30 13:58:48
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2017/01/30 13:58:48 nowa pozycja