Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

STALKOR s.c. A. Korus, P. Korus, K. Korus WUCiP-I.6233.50.2014.LR 11.12.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 11 grudnia  2014 r.

WUCiP-I.6233.50.2014.LR

UNP  76667/WUCiP/-V/14

 

 

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach(Dz. U z 2013 r. poz. 21) oraz art.104, art. 155 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz.. 267), po rozpatrzeniu wniosku STALKOR spółki cywilnej Aneta Korkus, Przemysław Korkus, Krzysztof Korkus z siedzibą w Szczecinie przy ul. Widok 3/5, REGON: 321169733, NIP 9552329174, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 1. Zezwalam STALKOR s. c. A. Korkus, P. Korkus, K. Korkus  na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania żelaza i jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 99 – inne niewymienione odpady,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

16 06 01 – baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02 – baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,

16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 160807),

16 02 09* – transformatory i kondensatory zawierające PCB,

16 02 10* – zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09,

16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 13* - zużyte urządzenia zaw. niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 160209 do 160212,

16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

16 02 04 – baterie alkaliczne (z wył. 160603),

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

17 04 02 - aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 - żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 - mieszaniny metali,

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 01 99 – inne niewymienione odpady,

19 12 01 – papier i tektura,

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 23* - urządzenia zwierające freony,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123 zaw. niebezpieczne składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.

 

 

 1. Zbieranie odpadówwymienionych w punkcie I.może odbywać się w Szczecinie przy ul. Jesiennej 19

(cz. dz. nr 8/2 obręb 54– Dąbie plac magazynowy oraz budynek hali magazynowej z częścią

socjalno – biurową.).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów wymienionych w punkcie I. może odbywać się na terenie wskazanymw punkcie II decyzji, do którego Wnioskodawca posiada tytuł prawny (umowa najmu), przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów,
  • okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 3. odpady metali kolorowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powinny być magazynowane selektywnie, w pojemnikach, kontenerach, workach typu BIG BAG, w zamykanym magazynie, na utwardzonej (wybetonowanej), szczelnej powierzchni,
 4. odpady niebezpieczne – baterie i akumulatory powinny być magazynowane w specjalnych, szczelnych pojemnikach, odpornych na działanie elektrolitu, usytuowanych w zamykanym kontenerze magazynowym,
 5. odpady metali żelaznych, stali i żeliwa powinny być magazynowane w kontenerach, usytuowanych na placu magazynowym, o wybetonowanej, szczelnej powierzchni, zabezpieczonych przez przedostaniem się odpadów do środowiska i wpływem czynników atmosferycznych,
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny być niedostępne dla osób nieupoważnionych i wyposażone w zapas sorbentów.
IV.Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady będą odbierane od posiadaczy i przewożone własnym bądź wynajmowanym transportem do miejsca zbierania.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia odpowiedniej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przed przekazaniem kolejnemu posiadaczowi.
V.STAKOR s. c. A. Korkus, P. Korkus, K. Korkus jest zobowiązana do:  
 • przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
-prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ),
 • składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
 • utrzymywania czystości i porządku na terenie prowadzonej działalności,
 • niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, o utracie prawa do terenu albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,
 • w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem należy uzyskać stosowne zezwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych wynikające z przepisów Prawa budowlanego, przekazać uprawnionym odbiorcom wszelkie odpady znajdujące się na przedmiotowym terenie, a w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia terenu należy poddać go rekultywacji w celu doprowadzenia do stanu przed rozpoczęciem działalności.

 

 1. Ustalam STALKOR s. c. A. Korkus, P. Korkus, K. Korkus  odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 
 2. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenie postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 (jeden milion) złotych.
 3.  Decyzja jest ważna do dnia 10 grudnia 2024 roku.

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków niniejszej decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Otrzymują:

 1. STALKOR s. c.
  1. Korkus, P. Korkus, K. Korkus

ul. Widok 3-5

70–773 Szczecin

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Szczecin, 30 grudnia 2014 r.

WUCiP-I.6233.50-1.2014.LR

UNP: 76667/WUCiP/-V/14

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami)

 

p o s t a n a w i a m

sprostować z urzędu błąd pisarski w decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.50.2014.LR, wydanej na rzecz STALKOR spółki cywilnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Widok 3/5, w następujący sposób:

 

I.W decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.50.2014.LR błędnie określono nazwiska wspólników spółki cywilnej STSALKOR – strony postępowania:

jest: „STALKOR s. c. A. Korkus, P. Korkus, K. Korkus”,

 

powinno być: „STALKOR s. c. A. Korus, P. Korus, K. Korus”.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Postanowienie wydano w celu sprostowania błędu pisarskiego w decyzji z dnia 11.12.2014 r. znak: WUCiP-I.6233.50.2014.LR. W przedmiotowej decyzji, na skutek błędu pisarskiego, błędnie określono nazwiska Strony – wspólników spółki cywilnej STALKOR.

 

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego: 70 – 207 Szczecin pl. Batorego 4. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydentem Miasta Szczecin w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Otrzymują:

 1. STALKOR s. c.
  1. Korus, P. Korus, K. Korus

ul. Widok 3-5

70-773 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 13:13:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 13:13:30 nowa pozycja