Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Suchańska M. WIR-MAR WGKiOŚ-IX.6233.105.2013.LR

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 03 grudnia 2013 r.

WGKiOS-IX.6233.105.2013.LR

UNP: 71197/WGKiOŚ/-XXVI/13

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Marioli Suchańskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „WIR-MAR” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Dębogórskiej nr 34-36, REGON: 811775176, NIP: 8512551894, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam „WIR-MAR” Marioli Suchańskiej na transport następujących odpadów:

 

02 01 81 – zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka

inne niż wymienione w 02 01 80,

08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,

08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezp.,

08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,

08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezp.,

08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,

08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,

08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zaw. rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,

08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 - opakowania z drewna,

15 01 04 - opakowania z metali,

15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 - opakowania ze szkła,

15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),

16 01 03 – zużyte opony.

16 01 19 - tworzywa sztuczne,

16 01 20 - szkło,

16 01 22 - inne niewymienione elementy,

16 02 14 – zużyte urządzenia inne niż wymienione w 1602 9 do 16 02 13,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,

16 82 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,

17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 02 - szkło,

20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

20 01 10 - odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,

20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające

niebezp. Składniki,

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 - metale,

20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

20 03 02 - odpady z targowisk,

20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

0 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

 

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam „WIR-MAR” Mariolę Suchańską odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.

 

 1. „WIR-MAR” Mariola Suchańska jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Mariola Suchańska, zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazała, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy lub siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. „WIR-MAR” Mariola Suchańska

ul. Dębogórska 34-36

71-717 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV
udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:25:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:25:26 nowa pozycja