Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Bladoszewski Krzysztof Agrotrans Spedycja-Transport WGKiOŚ-II.6233.56.2017.DJ 29.08.2017 r.

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 29 sierpnia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.56.2017.DJ
UNP:50943/WGKiOŚ/XXXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Bladoszewskiego, prowadzącego działalność pod nazwą AGROTRANS SPEDYCJA-TRANSPORT (REGON: 812365782, NIP: 8671039548) z siedzibą Szczecinie przy ul. Pomorskiej 53, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów
 

I. Zezwalam Krzysztofowi Bladoszewskiemu na transport niżej wymienionych odpadów:

- 01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)
- 01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
- 01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
- 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
- 01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11
- 01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07
- 01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej
- 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia
- 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)
- 02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej
- 02 01 10 Odpady metalowe
- 02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców
- 02 02 03 Surowce i produkty nie nadające się do spożycia i przetwórstwa
- 02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków
- 02 04 80 Wysłodki
- 03 01 01 Odpady kory i korka
- 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
- 03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80
- 03 03 01 Odpady z kory i drewna
- 03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury
- 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury
- 03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu
- 03 03 09 Odpady szlamów defekosaturacyjnych
- 03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji
- 04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14
- 06 09 02 Żużel fosforowy
- 06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80
- 06 09 80 Fosfogipsy
- 06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi, i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z
kotłów wymienionych w 10 01 04)
- 06 09 99 Inne nie wymienione odpady
- 07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych
- 07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy
- 08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11
- 10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
- 10 01 02 Popioły lotne z węgla
- 10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna nie poddanego obróbce chemicznej
- 10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)
- 10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów
- 10 02 10 Zgorzelina walcownicza
- 10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza
- 10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy
- 10 02 99 Inne nie wymienione odpady
- 10 03 02 Odpadowe anody
- 10 03 05 Odpady tlenku glinu
- 10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)
- 10 05 11 Zgary inne niż wymienione w 10 05 10
- 10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych
- 10 05 99 Inne nie wymienione odpady
- 10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
- 10 06 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
- 10 06 80 Żużle szybowe i granulowane
- 10 06 99 Inne nie wymienione odpady
- 10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
- 10 07 02 Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej
- 10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych
- 10 09 03 Żużle odlewnicze
- 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
- 10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne
- 10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze
- 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
- 10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego
- 12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
- 12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
- 12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
- 12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych
- 12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
- 12 01 13 Odpady spawalnicze
- 12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne
- 12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20
- 12 01 99 Inne nie wymienione odpady
- 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
- 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
- 15 01 03 Opakowania z drewna
- 15 01 04 Opakowania z metali
- 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
- 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
- 15 01 07 Opakowania ze szkła
- 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
- 16 01 03 Zużyte opony
- 16 01 17 Metale żelazne
- 16 01 18 Metale nieżelazne
- 16 01 19 Tworzywa sztuczne
- 16 01 20 Szkło
- 16 01 99 Inne nie wymienione odpady
- 16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
- 16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
- 16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
- 16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
- 16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
- 16 02 16 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
- 16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
- 16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
- 16 06 03* Baterie zawierające rtęć
- 16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
- 16 06 05 Inne baterie i akumulatory
- 16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji
- 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
- 17 01 02 Gruz ceglany
- 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
- 17 02 01 Drewno
- 17 02 02 Szkło
- 17 02 03 Tworzywa sztuczne
- 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
- 17 04 02 Aluminium
- 17 04 03 Ołów
- 17 04 04 Cynk
- 17 04 05 Żelazo i stal
- 17 04 06 Cyna
- 17 04 07 Mieszaniny metali
- 17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10
- 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
- 19 10 01 Odpady żelaza i stali
- 19 10 02 Odpady metali nieżelaznych
- 19 12 01 Papier i tektura
- 19 12 02 Metale żelazne
- 19 12 03 Metale nieżelazne
- 19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma
- 19 12 05 Szkło
- 19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06
- 19 12 08 Tekstylia
- 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
- 19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)
- 19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające
substancje niebezpieczne
- 20 01 01 Papier i tektura
- 20 01 02 Szkło
- 20 01 10 Odzież
- 20 01 11 Tekstylia
- 20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
- 20 01 23* Urządzenia zawierające freony
- 20 01 33*Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub
16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
- 20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
- 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające
niebezpieczne składniki (1)
- 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
- 20 01 39 Tworzywa sztuczne
- 20 01 40 Metale


II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. Krzysztof Bladoszewski jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam Krzysztofa Bladoszewskiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 28 sierpnia 2027r.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów, świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:
1. Pan Krzysztof Bladoszewski
AGROTRANS SPEDYCJA-TRANSPORT
ul. Pomorska 53
70 – 812 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/09/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/09/21 14:25:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/09/21 14:25:36 nowa pozycja