Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Cemex Polska Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.36.2014.DJa 22.10.2014

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 22 października 2014 r.
WUCiP-I.6233.36.2014.DJa
UNP:67173 /WUCiP/-V/14
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku CEMEX Polska Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem 0000037375 (REGON: 012192639, NIP: 9511496432), z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów


I. Zezwalam CEMEX Polska Sp. z o.o. na zbieranie niżej wymienionych odpadów:

- 10 01 02 - popioły lotne z węgla,

- 10 01 17 - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,


II. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Fabrycznej 1 ( działka nr 5/1
obręb 3063 o pow. 2,5868 ha ).


III. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
- odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata,
- okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
- odpady będą magazynowane w silosach do czasowego gromadzenia popiołów lotnych – 2 szt. o pojemności 400 Mg każdy, wyposażone w hermetyczny układ do pneumatycznego rozładunku, instalację odpylającą oraz uszczelnioną infrastrukturę załadowczą,
- należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych z przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć zagrożenie przy zachowaniu szczególnych warunków określonych w przepisach bhp.


IV. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1. Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców.
2. Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3. Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.
 

V. CEMEX Polska Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:
1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
3. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach ( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.


VI. Ustalam CEMEX Polska Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.


VII. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.) i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).


VIII. Decyzja jest ważna do dnia 30 wrzesnia 2024 roku.

 

IX. Uchylam decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 28.06.2011 r. znak: WGKiOŚ/IV/DJa/6233/44/2011 – zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów.


U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku. Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.
Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawy o odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Fabrycznej 1 w Szczecinie prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności, w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., które na wniosek Strony zostało uchylone w związku z uzyskaniem niniejszej decyzji.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. CEMEX Polska sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 38D
02 – 232 Warszawa

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WUCiP, wytworzono: 2015/03/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2015/03/31 14:13:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2015/03/31 14:13:24 nowa pozycja