Przejdź do głównego menu Przejdź do treści
logo BIP - powrót do strony głównej BIP UM
 •  
flaga Ukrainy
Zostało uruchomione konto bankowe „Pomoc dla uchodźców z Ukrainy”: 65 1020 4795 0000 9802 0478 9378. Jako odbiorcę przelewu należy wskazać: Gmina Miasto Szczecin, adres: plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Tytuł przelewu: „Cel darowizny: pomoc dla uchodźców z Ukrainy”.

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Udziela Łucja PBU DOM-BUD WGKiOŚ-II.6233.57.2017.LR 21.09.2017 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 21 września 2017 r.

WGKiOS-II.6233.57.2017.LR

UNP: 55647/WGKiOŚ/-XXXVI/17

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku  Łucji Udzieli, prowadzącej działalność gospodarczą z siedzibą w Szczecinie przy ul. Sowiej nr 44, REGON: 811645870, NIP: 7351043990, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam Łucji Udzieli na transport następujących odpadów:

01 01 01 – odpady z wydobywania kopalin,

01 01 02 – odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,

02 01 03 – odpadowa masa roślinna,

02 01 04 – odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

02 01 07 – odpady z gospodarki leśnej,

02 01 10 – odpady metalowe,

02 01 99 – inne niewymienione odpady,

02 04 01 – osady z czyszczenia i mycia buraków,

02 04 02 – nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),

02 04 03 – osad z zakładowych oczyszczalni ścieków,

02 04 80 – wysłodki,

02 04 99 – inne niewymienione odpady,

03 01 01 – odpady kory i korka,

03 01 99 – inne niewymienione odpady,

03 03 01 – odpady kory i korka,

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury,

10 01 05 – stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

10 01 19 – odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż w 100105, 100107 i 100118*,

10 01 24 – piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 100182),

10 01 25 – odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,

10 01 82 – mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnych),

10 01 99 – inne niewymienione odpady,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

16 01 16 – zbiorniki na gaz skroplony,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

16 01 19 – tworzywa sztuczne,

16 01 20 – szkło,

17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

17 01 02 – gruz ceglany,

17 01 03 – odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106,

17 01 80 – usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

17 01 81 – odpady z remontów i przebudowy dróg,

17 01 82 – inne niewymienione odpady,

17 02 01 – drewno,

17 02 02 – szkło,

17 02 03 – tworzywa sztuczne,

17 03 02 – asfalt inny niż wymieniony w 170301,

17 03 80 – odpadowa papa,

17 04 01               - miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 - aluminium

17 04 03               - ołów

17 04 04               - cynk

17 04 05 - żelazo i stal

17 04 06               - cyna

17 04 07               - mieszaniny metali

17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11               - kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503,

17 05 06 – urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 170505,

17 05 08 – tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507,

17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 170601 i 170603,

17 08 02 – materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 170801,

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903,

19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05* - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* -popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17* - odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99 - inne niewymienione odpady

19 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* - odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08* - częściowo stabilizowana rtęć

19 04 01 - zeszklone odpady

19 08 01 - skratki

19 08 02               - zawartość piaskowników

19 08 05               - ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wym. w 19 08 13

19 08 99 - inne niewymienione odpady

19 09 01               - -odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02               - osady z klarowania wody

19 09 03               - osady z dekarbonizacji wody

19 09 04               - zużyty węgiel aktywny

19 09 05               - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06               - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99               - inne niewymienione odpady

19 10 01               - odpady żelaza i stali

19 10 02               - odpady metali nieżelaznych

19 10 03* - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05* - inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06               - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 12 01 - papier i tektura

19 12 02               - metale żelazne

19 12 03               - metale nieżelazne

19 12 04               - tworzywa sztuczne i guma

19 12 05               - szkło

19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07               - drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08               - tekstylia

19 12 09               - minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12               - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02               - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 06               - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

20 01 01 - papier i tektura

20 01 02               - szkło

20 01 10               - odzież

20 01 11               - tekstylia

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34               - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36               - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38               - drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39               - tworzywa sztuczne

20 01 40               - metale

20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji

20 02 02               - gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03               - inne odpady nieulegające biodegradacji.

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. Odpady wymienione w punkcie I nie będą magazynowane.

 

 1. 1. Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie oznakowanymi, przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.

 

 1. Ustalam Łucję Udzielę odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.

 

 1. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 20 września 2027 r.

 

 1. Łucja Udziela jest zobowiązana do:
 2. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 3. - przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
 4.  prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2014, poz. 1973 ),
 5. Uchylam, na wniosek Strony,  decyzję Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 03.10.2007 r. znak: WGKiOŚ.IV.DJa-7661/33/2007 z późniejszymi zmianami.

 

U z a s a d n i e n i e

 

Wnioskodawca, Łucja Udziela, zwróciła się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów i uchylenie dotychczas posiadanego zezwolenia na transport odpadów. Wnioskodawca wykazała, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest, zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach, zezwolenie wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby firmy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

 

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. DOM-BUD Łucja Udziela

ul. Sowia 44

70-792 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2018/03/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2018/03/13 11:58:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2018/03/13 11:58:16 nowa pozycja