Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Nowak Marcin PILMET sp. k. WUCiP-I.6233.23.2015.LR 11.03.2015 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 11 marca 2015 r.

WUCiP-I.6233.23.2015.LR

UNP: 16550/WUCiP/-VI/15

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 104ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267),art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), art. 28 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Marcina Nowaka , prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „PILMET” spółka komandytowa z siedzibą w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 11B, REGON: 321547075, NIP 8522608638 w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

 

 1. Zezwalam „PILMET” Marcin Nowak sp. k. na transport następujących odpadów:

 

02 01 04 – odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

02 01 10 – odpady metalowe,

03 01 01 – odpady kory i korka,

03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04.

03 03 07 – mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

03 03 08 – odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

07 02 13 – odpady z tworzyw sztucznych,

08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

08 03 18- odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 080317,

09 01 10 – aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,

09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 160601, 160602

lub 160603,

10 01 80 – mieszanki popiołowo – żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

10 02 02 – nieprzerobione żużle z innych procesów,

10 02 10 – zgorzelina walcownicza,

10 02 80 – zgary z hutnictwa żelaza,

10 02 99 – inne niewymienione odpady,

10 08 09 – inne żużle,

10 009 80 – wybrakowane wyroby żeliwne,

10 10 03 – zgary i żużle odlewnicze,

10 10 99 – inne niewymienione odpady,

11 05 01 – cynk twardy,

12 01 01 – odpady z toczenia i piłowania  żelaza oraz jego stopów,

12 01 02 – cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

12 01 03 – odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

12 01 04 – cząstki i pyły metali nieżelaznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

12 01 13 – odpady spawalnicze,

12 01 17 – odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 120116,

12 01 21 – zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 120120,

12 01 99 – inne niewymienione odpady,

15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,

1501 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,

15 01 03 – opakowania z drewna,

15 01 04 – opakowania z metali,

15 01 05 – opakowania wielomateriałowe,

15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe,

15 01 07 – opakowania ze szkła,

15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

15 02 03 – sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne

inne niż wymienione w 150202,

16 01 03 – zużyte opony,

16 01 12 – okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 160111,

16 01 15 – płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114,

16 01 17 – metale żelazne,

16 01 18 – metale nieżelazne,

16 01 19 – tworzywa sztuczne,

16 01 20 – szkło,

16 01 11*- zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

16 02 13* - zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 do 160212,

16 02 14 - - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 160209 do 1602113,

16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

16 02 16 – elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215,

16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo – kadmowe,

16 06 04 – baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

16 06 05 – inne baterie i akumulatory,

16 08 01 – zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył. 160807),

16 80 01 – magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

17 02 01 – drewno,

17 04 01 – miedź, mosiądz, brąz,

17 04 02 – aluminium,

17 04 03 – ołów,

17 04 04 – cynk,

17 04 05 – żelazo i stal,

17 04 06 – cyna,

17 04 07 – mieszaniny metali,

17 04 11 – kable inne niż wymienione w 170410,

19 10 01 – odpady żelaza i stali,

19 10 02 – odpady metali nieżelaznych,

19 12 01 – papier i tektura,

19 12 02 – metale żelazne,

19 12 03 – metale nieżelazne,

19 12 04 – tworzywa sztuczne i guma,

19 12 05 – szkło,

19 12 07 – drewno inne niż wymienione w 191206,

19 12 08 – tekstylia,

20 01 01 – papier i tektura,

20 01 02 – szkło,

20 01 10 – odzież,

20 01 11 – tekstylia,

20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

20 01 23* urządzenia zawierające freony,

20 01 33* - b\terie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601, 160602

lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 200133,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121 i 200123

zawierające niebezpieczne składniki,

20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 200121, 200123 i 200135,

20 01 39 – tworzywa sztuczne,

20 01 40 – metale

 

 1. Transport odpadów wymienionych w punkcie I może odbywać się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III.Odpady będą transportowane przy użyciu samochodowych środków transportu.

2. Transport odpadów odbywał się będzie przystosowanymi do tego celu pojazdami.

 1. Transport odpadów będzie odbywał się w sposób zgodny z  przepisami szczególnymi w zakresie transportu drogowego.
 2. Ustalam „PILMET” Marcin Nowak sp. k. odpowiedzialnym za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania niniejszej decyzji.
 3. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, nie dłużej niż do dnia 23 lipca 2016 r.
 4. „PILMET” Marcin Nowak sp. k. jest zobowiązany do:
 5. przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy i decyzji,
 6. prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1973).

 

U z a s a d n i e n i e

 

W dniu 25.02.2015 r. do Prezydenta Miasta szczecin wpłynął wniosek Marcina Nowaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PILMET” sp. k. Wniosek został przesłany do załatwienia wg właściwości miejscowej przez Starostę Powiatu Pilskiego. Wnioskodawca, Grzegorz Głodowski, zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na transport odpadów. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające mu wykonywać obowiązki związane z transportem odpadów.

Na transport odpadów wymagane jest zezwolenie, zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, wydawane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy. Wnioskodawca występuje o zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów na terenie całego kraju. Miejsce zamieszkania i siedziba Wnioskodawcy znajduje się w Szczecinie, w związku z powyższym organem właściwym do wydania zezwolenia jest Prezydent Miasta Szczecin.

            Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

            Decyzja podlega opłacie skarbowej w kwocie 616,00 (słownie: sześćset szesnaście) złotych.

 

Otrzymują:

 1. PILMET Marcin Nowak sp. k.

al. Bohaterów Warszawy 11B

70-370 Szczecin

 1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

 1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2015/04/22, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/04/22 14:30:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/04/22 14:30:11 nowa pozycja