Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Kosacki Przemysław O-MED WGKiOŚ-II.6233.48.2017.DJ 03.08.2017

Prezydent Miasta Szczecin
Szczecin, 3 sierpnia 2017 r.
WGKiOŚ-II.6233.48.2017.DJ
UNP:45440 /WGKiOŚ/XXXVI/17
D E C Y Z J A
Na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) w związku z art. 28 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 pkt 2, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku Pana Przemysława Kosackiego prowadzącego działalność pod nazwą O-MED (REGON: 812095147, NIP: 9551445837) z siedzibą Szczecinie przy ul. Doroty 10, w sprawie wydania zezwolenia na transport odpadów

I. Zezwalam Przemysławowi Kosackiemu na transport niżej wymienionych odpadów:

- 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
- 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
- 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
- 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
- 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
- 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
- 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
- 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
- 18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
- 18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
- 18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
- 18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych
- 18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)
- 18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt
- 18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02
- 18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
- 18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05
- 18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
- 18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

II. Transport odpadów może odbywać się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.


III. Określam następujące sposoby transportu odpadów:

1. Odpady będą transportowane przy użyciu własnych lub wynajmowanych samochodowych środków transportu.
2. Odpady będą transportowane w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska, przy użyciu środków transportu dopuszczonych do ruchu drogowego, przystosowanych do przewozu odpadów danego rodzaju i wyposażonych w zabezpieczenia chroniące ładunek przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
3. Odpady będą transportowane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu środków transportu do których wnioskodawca posiada prawo dysponowania.
4. Transport odpadów musi być zgodny z przepisami szczególnymi dotyczącymi ruchu drogowego i przewozu odpadów.

IV. Przemysław Kosacki jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania wszystkich zasad postępowania z odpadami, wynikających z przepisów ustawy o odpadach i niniejszej decyzji, w szczególności warunków określonych w art. 24 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
2. Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).
3. Przekazywania odpadów wyłącznie podmiotom wskazanym przez zlecającego usługę transportu.
4. Utrzymania środków transportu w czystości i należytym stanie technicznym.
5. Oznakowania środków transportu w sposób umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługę.
6. Niezwłocznego informowania Prezydenta Miasta Szczecin o każdej zmianie dotyczącej prowadzonej działalności, w szczególności o zmianie nazwy i siedziby, albo o zaprzestaniu prowadzenia działalności objętej zezwoleniem.

V. Ustalam Przemysława Kosackiego odpowiedzialnego za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji.

VI. Decyzja jest ważna do dnia uzyskania wpisu do rejestru o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., nie dłużej niż do dnia 2 sierpnia 2027r.


U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku, sporządzonego zgodnie z art. 28 ust.4 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Wnioskodawca zwrócił się do Prezydenta Miasta Szczecin z wnioskiem o wydanie zezwolenia na transport odpadów. Przedsiębiorca prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów, świadczy tylko usługę transportu.
Przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 30 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji, należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.
Uznano, że prowadzona działalność nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.
Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin (ewentualnie organu II instancji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona morze zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postepowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Pan Przemysław Kosacki
O-MED
ul. Doroty 10
71 – 816 Szczecin

2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70 – 540 Szczecin

3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70 – 502 Szczecin
 

udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/09/18, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/09/18 10:05:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/09/18 10:05:43 nowa pozycja