Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Latosiński M. Markoks WGKiOŚ-IX.6233.90.2013.LR 14.10.2013 r.

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Szczecin, 14 października 2013 r.

WGKiOS-IX.6233.90.2013.LR

UNP: 59551/WGKiOS/-0/13

 

 

D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

 

zmieniam

 

na wniosek Strony, decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 4.5.2011 r. znak: WGKiOŚ/IV.DJa/6233/28/2011 (z późniejszymi zmianami) – zezwolenie na zbieranie odpadów, wydaną na rzecz Mariusza Latosińskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MARKOKS” z siedzibą w Goleniowie przy ul. Grenadierów nr 21B, REGON 320892189,w następujący sposób:

 

  1. W punkcie I. decyzji dodaje się następujące rodzaje odpadów przewidziane do zbierania:

02 01 04 – odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

07 02 13– odpady tworzyw sztucznych,

12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

19 01 02 – złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

19 12 01 - papier i tektura,

19 12 02 - metale żelazne,

19 12 03 - metale nieżelazne,

19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów,

20 01 01 - papier i tektura,

20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,

20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezp. składniki

20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

20 01 39 - tworzywa sztuczne,

20 01 40 - metale,

16 01 19 - tworzywa sztuczne.

 

  1. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz przywołany na wstępie przepis.

Wnioskodawca wystąpił o zmianę posiadanego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów ze względu na zamiar rozszerzenia działalności.

 

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego pl. Batorego  4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin  w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Od decyzji pobrano opłatę skarbową w kwocie 308,00 (słownie: trzysta osiem) złotych, zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej.

 

 

Otrzymują:

  1. Mariusz Latosiński

ul. Grenadierów 21B

72-100 Goleniów

  1. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34

70-540 Szczecin

  1. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

 

 

 

 

 

 

 

 

udostępnił: , wytworzono: 2015/02/13, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Lesław Rodak, dnia: 2015/02/13 11:39:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Lesław Rodak 2015/02/13 11:39:36 nowa pozycja