Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

Red Cargo Sp. z o.o.WGKiOŚ-II.6233.73.2016.DJ 05.07.2016

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
Szczecin, 5 lipca 2016 r.
WGKiOŚ-II.6233.73.2016.DJ
UNP: 42562/WGKiOŚ/-XXXVI/16

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami)

zmieniam
na wniosek Strony decyzję ostateczną Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2013 r. znak: WGKiOŚ-IX.6233.26.2013.DJa – zezwolenie na transport odpadów, wydaną na rzecz Red Cargo Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337566 ( NIP: 9552268136, REGON: 320697915), z siedzibą w Szczecinie przy ul. Bagiennej 40, w następujący sposób:

I. Punkt VI ww. decyzji otrzymuje brzmienie:

„Decyzja jest ważna do dnia 25 lutego 2023 r. z zastrzeżeniem art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach.”

II. Pozostałe punkty decyzji nie podlegają zmianom.

U z a s a d n i e n i e
Decyzję wydano w oparciu o przedłożony wniosek oraz na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiącego, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej który ją wydał. Powyższa zmiana dotyczy doprecyzowania brzmienia punktu w decyzji, odnoszącego się do terminu ważności zezwolenia. Zgodnie z art. 233 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. do czasu utworzenia rejestru, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Decyzja wydana jest w związku z opóźnieniem utworzenia rejestru transportujących odpady przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.
Uznano, że usankcjonowany decyzją sposób postępowania z odpadami nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością będą spełnione.
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
1. Red Cargo Sp. z o.o.
ul. Bagienna 40
70-772 Szczecin
2. Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin
3. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin
 

IV
udostępnił: WGKiOŚ, wytworzono: 2017/01/31, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2017/01/31 10:33:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2017/01/31 10:33:59 nowa pozycja