Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Decyzje z zakresu gospodarki odpadami

MPO Sp. z o.o. WUCiP-I.6233.34.2014.DJa z dnia 22.10.2014 r.

Prezydent Miasta Szczecin

 Szczecin, 22 października 2014 r.

WUCiP-I.6233.34.2014.DJa

UNP:67168 /WUCiP/-V/14

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 41 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                 ( Dz. U z 2013 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami) oraz art.104 ustawy z dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000033986 (REGON: 810743398, NIP: 8521023203),                           z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12b, w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów

 

 

 1. Zezwalam MPO Sp. z o.o.na zbieranie niżej wymienionych odpadów:  

-                 01 01 01 - odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80),

-              01 01 02 - odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali,

-              01 01 80 - odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu,

-              01 03 04*- odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie skła-dowania,

-              01 03 05* - inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80),

-              01 03 06 - inne odpady po przeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81,

-              01 03 07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali,

-              01 03 08 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07,

-              01 03 09 - czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07,

-              01 03 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne,

-              01 03 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80,

-              01 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              01 04 07* - odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali,

-              01 04 08 - odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07,

-              01 04 09 - odpadowe piaski i iły,

-              01 04 10 - odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07,

-              01 04 11 - odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07,

-              01 04 12 - odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i  01 04 11,

-              01 04 13 - odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienionew 01 04 07,

-              01 04 80* - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne,

-              01 04 81 - odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80,

-              01 04 82* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              01 04 83 - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82,

-              01 04 84* - odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne,

-              01 04 85 – odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84,

-              01 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              01 05 04 - płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej,

-              01 05 05* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową,

-              01 05 06* - płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne,

-              01 05 07 - płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,

-              01 05 08 - płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06,

-              01 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 01 01 - osady z mycia i czyszczenia,

-              02 01 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

-              02 01 03 - odpadowa masa roślinna,

-              02 01 04 - odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań),

-              02 01 06 - odchody zwierzęce,

-              02 01 07 - odpady z gospodarki leśnej,

-              02 01 08* - odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

                  (bardzo toksyczne i toksyczne),

-              02 01 09 - odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08,

-              02 01 10 - odpady metalowe,

-              02 01 80* - zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne,

-              02 01 81 - zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80,

-              02 01 82 - zwierzęta padłe i ubite z konieczności,

-              02 01 83 - odpady z upraw hydroponicznych,

-              02 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 02 01 - odpady z mycia i przygotowywania surowców,

-              02 02 02 - odpadowa tkanka zwierzęca,

-              02 02 03 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

-              02 02 04 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 02 80* - odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne,

-              02 02 81 - odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno

                  kostnych inne niż wymienione w 02 02 80,

-              02 02 82 - odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80,

-              02 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 03 01 - szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców,

-              02 03 02 - odpady konserwantów,

-              02 03 03 - odpady poekstrakcyjne,

-              02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa,

-              02 03 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 03 80 - wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wył. 02 03 81),

-              02 03 81 - odpady z produkcji pasz roślinnych,

-              02 03 82 - odpady tytoniowe,

-              02 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 04 01 - osady z oczyszczania i mycia buraków,

-              02 04 02 - nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne),

-              02 04 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 04 80 - wysłodki,

-              02 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 05 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania,

-              02 05 02 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 05 80 - odpadowa serwatka,

-              02 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

-              02 06 02 - odpady konserwantów,

-              02 06 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 06 80 - nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze,

-              02 06 99 - inne niewymienione odpady,

-              02 07 01 - odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców,

-              02 07 02 - odpady z destylacji spirytualiów,

-              02 07 03 - odpady z procesów chemicznych,

-              02 07 04 - surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa,

-              02 07 05 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              02 07 80 - wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary,

-              02 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              03 01 01 - odpady kory i korka,

-              03 01 04* - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zaw. substancje niebezpieczne,

-              03 01 05 - trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04,

-              03 01 80* - odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne,

-              03 01 81 - odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80,

-              03 01 82 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              03 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              03 02 01* - środki do konserwacji i impregnacji drewna niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

-              03 02 02* - środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. związki chlorowcoorganiczne,

-              03 02 03* - metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

-              03 02 04* - nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna,

-              03 02 05* - inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zaw. substancje niebezpieczne,

-              03 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              03 03 01 - odpady z kory i drewna,

-              03 03 02 - osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego),

-              03 03 05 - szlamy z odbarwiania makulatury,

-              03 03 07 - mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury,

-              03 03 08 - odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu,

-              03 03 09 - odpady szlamów defekosaturacyjnych,

-              03 03 10 - odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separa-cji,

-              03 03 11 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10,

-              03 03 80 - szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem,

-              03 03 81 - szlamy z innych procesów bielenia,

-              03 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              04 01 01 - odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe),

-              04 01 02 - odpady z wapnienia,

-              04 01 03* - odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej),

-              04 01 04 - brzeczka garbująca zawierająca chrom,

-              04 01 05 - brzeczka garbująca niezawierająca chromu,

-              04 01 06 - osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              04 01 07 - osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              04 01 08 - odpady skóry wygarbowanej zaw. chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór),

-              04 01 09 - odpady z polerowania i wykańczania,

-              04 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              04 02 09 - odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery),

-              04 02 10 - substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski),

-              04 02 14* - odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne,

-              04 02 15 - odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14,

-              04 02 16* - barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne,

-              04 02 17 - barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16,

-              04 02 19* - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              04 02 20 - odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19,

-              04 02 21 - odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych,

-              04 02 22 - odpady z przetworzonych włókien tekstylnych,

-              04 02 80 - odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych,

-              04 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              05 01 02* - osady z odsalania,

-              05 01 03* - osady z dna zbiorników,

-              05 01 04* - kwaśne szlamy z procesów alkilowania,

-              05 01 05* - wycieki ropy naftowej,

-              05 01 06* - zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,

-              05 01 07* - kwaśne smoły,

-              05 01 08* - inne smoły,

-              05 01 09* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              05 01 10 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09,

-              05 01 11* - odpady z alkalicznego oczyszczania paliw,

-              05 01 12* - ropa naftowa zawierająca kwasy,

-              05 01 13 - osady z uzdatniania wody kotłowej,

-              05 01 14 - odpady z kolumn chłodniczych,

-              05 01 15* - zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),

-              05 01 16 - odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej,

-              05 01 17 - bitum,

-              05 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              05 06 01* - kwaśne smoły,

-              05 06 03* - inne smoły,

-              05 06 04 - odpady z kolumn chłodniczych,

-              05 06 80* - odpady ciekłe zawierające fenole,

-              05 06 99 - inne niewymienione odpady,

-              05 07 01* - osady zawierające rtęć,

-              05 07 02 - odpady zawierające siarkę,

-              05 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 01 01* - kwas siarkowy i siarkawy,

-              06 01 02* - kwas chlorowodorowy,

-              06 01 03* - kwas fluorowodorowy,

-              06 01 04* - kwas fosforowy i fosforawy,

-              06 01 05* - kwas azotowy i azotawy,

-              06 01 06* - inne kwasy,

-              06 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 02 01* - wodorotlenek wapniowy,

-              06 02 03* - wodorotlenek amonowy,

-              06 02 04* - wodorotlenek sodowy i potasowy,

-              06 02 05* - inne wodorotlenki,

-              06 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 03 11* - sole i roztwory zawierające cyjanki,

-              06 03 13* - sole i roztwory zawierające metale ciężkie,

-              06 03 14 - sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13,

-              06 03 15* - tlenki metali zawierające metale ciężkie,

-              06 03 16  - tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15,

-              06 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 04 03* - odpady zawierające arsen,

-              06 04 04* - odpady zawierające rtęć,

-              06 04 05* - odpady zawierające inne metale ciężkie,

-              06 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 05 02* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              06 05 03 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02,

-              06 06 02* - odpady zawierające niebezpieczne siarczki,

-              06 06 03 - odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02,

-              06 06 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 07 01* - odpady azbestowe z elektrolizy,

-              06 07 02* - węgiel aktywny z produkcji chloru,

-              06 07 03* - osady siarczanu baru zawierające rtęć,

-              06 07 04* - roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy),

-              06 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 08 02* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,

-              06 08 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 09 02  - żużel fosforowy,

-              06 09 03* - poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

-              06 09 04 - poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80,

-              06 09 80 - fosfogipsy,

-              06 09 81 - fosfogipsy wymiesz. z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

-              06 09 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 10 02* - odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              06 10 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 11 01 - poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu,

-              06 11 80 - odpady z produkcji związków cyrkonu,

-              06 11 81 - odpady z produkcji związków chromu,

-              06 11 82 - odpady z produkcji związków kobaltu,

-              06 11 83 - odpadowy siarczan żelazowy,

-              06 11 99 - inne niewymienione odpady,

-              06 13 01* - nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy,

-              06 13 02* - zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02),

-              06 13 03 - czysta sadza,

-              06 13 04* - odpady z przetwarzania azbestu,

-              06 13 05* - sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi,

-              06 13 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 01 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 01 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 01 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 01 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 01 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 01 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 01 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 01 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 01 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11,

-              07 01 80 - wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezp. (inne niż wym. w 07 01 08),

-              07 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 02 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 02 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 02 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 02 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 02 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 02 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 02 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 02 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 02 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11,

-              07 02 13 - odpady tworzyw sztucznych,

-              07 02 14* - odpady z dodatków zaw. substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory),

-              07 02 15 - odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14,

-              07 02 16* - odpady zawierające niebezpieczne silikony,

-              07 02 17 - odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16,

-              07 02 80 - odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy,

-              07 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 03 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 03 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 03 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 03 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 03 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 03 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 03 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 03 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 03 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11,

-              07 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 04 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 04 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 04 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 04 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 04 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 04 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 04 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 04 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 04 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11,

-              07 04 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 04 80* - przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne),

-              07 04 81 - przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80,

-              07 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 05 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 05 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 05 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 05 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 05 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 05 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 05 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 05 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 05 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11,

-              07 05 13* - odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 05 14 - odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13,

-              07 05 80* - odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 05 81 - odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80,

-              07 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 06 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 06 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 06 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 06 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 06 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 06 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 06 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 06 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 06 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11,

-              07 06 80 - ziemia bieląca z rafinacji oleju,

-              07 06 81 - zwroty kosmetyków i próbek,

-              07 06 99 - inne niewymienione odpady,

-              07 07 01* - wody popłuczne i ługi macierzyste,

-              07 07 03* - rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 07 04* - inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste,

-              07 07 07* - pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 07 08* - inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne,

-              07 07 09* - zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców,

-              07 07 10* - inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne,

-              07 07 11* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              07 07 12 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11,

-              07 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              -              08 01 11* - odpady farb i lakierów zaw. rozpuszczalniki org. lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 01 12 - odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11,

-              08 01 13* - szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 01 14 - szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13,

-              08 01 15* - szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 01 16 - szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15,

-              08 01 17* - odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebez-pieczne,

-              08 01 18 - odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17,

-              08 01 19* - zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebez-pieczne,

-              08 01 20 - zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19,

-              08 01 21* - zmywacz farb lub lakierów,

-              08 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              08 02 01 - odpady proszków powlekających,

-              08 02 02 - szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne,

-              08 02 03 - zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne,

-              08 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              08 03 07 - szlamy wodne zawierające farby drukarskie,

-              08 03 08 - odpady ciekłe zawierające farby drukarskie,

-              08 03 12* - odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

-              08 03 13 - odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12,

-              08 03 14* - szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne,

-              08 03 15 - szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14,

-              08 03 16* - zużyte roztwory trawiące,

-              08 03 17* - odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne,

-              08 03 18 - odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17,

-              08 03 19* - zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne,

-              08 03 80 - zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19,

-              08 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              08 04 09* - odpadowe kleje i szczeliwa zaw. rozp. org. lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 04 10 - odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09,

-              08 04 11* - osady z klejów i szczeliw zaw. rozpuszczalniki org. lub inne subst. niebezpieczne,

-              08 04 12 - osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11,

-              08 04 13* - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 04 14 - uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13,

-              08 04 15* - odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,

-              08 04 16 - odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15,

-              08 04 17* - olej żywiczny,

-              08 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              08 05 01* - odpady izocyjanianów,

-              09 01 01* - wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów,

-              09 01 02* - wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych,

-              09 01 03* - roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach,

-              09 01 04* - roztwory utrwalaczy,

-              09 01 05* - roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających,

-              09 01 06* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro,

-              09 01 07 - błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra,

-              09 01 08 - błony i papier fotograficzny niezawierające srebra,

-              09 01 10 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii,

-              09 01 11* - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03,

-              09 01 12 - aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zaw. baterie inne niż wym. w 09 01 11,

-              09 01 13* - odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06,

-              09 01 80* - przeterminowane odczynniki fotograficzne,

-              09 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 01 01 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wył. pyłów z kotłów wym. w 10 01 04),

-              10 01 02 - popioły lotne z węgla,

-              10 01 03 - popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej,

-              10 01 04* - popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych,

-              10 01 05 - stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych,

-              10 01 07  - produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu,

-              10 01 09* - kwas siarkowy,

-              10 01 13* - popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo,

-              10 01 14* - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 01 15 - popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14,

-              10 01 16* - popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 01 17  - popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16,

-              10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 01 19 - odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18,

-              10 01 20* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 01 21 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20,

-              10 01 22* - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 01 23 - uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22,

-              10 01 24 - piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82),

-              10 01 25 - odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni,

-              10 01 26 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej,

-              10 01 80 - mieszanki popiołowo żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych,

-              10 01 81 - mikrosfery z popiołów lotnych,

-              10 01 82 - mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlo-towych (metody suche i półsuche

                  odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym),

-              10 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 02 01 - żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze),

-              10 02 02 - nieprzerobione żużle z innych procesów,

-              10 02 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 02 08 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07,

-              10 02 10 - zgorzelina walcownicza,

-              10 02 11* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 02 12 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11,

-              10 02 13* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 02 14 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13,

-              10 02 15 - inne szlamy i osady pofiltracyjne,

-              10 02 80 - zgary z hutnictwa żelaza,

-              10 02 81 - odpadowy siarczan żelazawy,

-              10 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 03 02 - odpadowe anody,

-              10 03 04* - żużle z produkcji pierwotnej,

-              10 03 05 - odpady tlenku glinu,

-              10 03 08* - słone żużle z produkcji wtórnej,

-              10 03 09* - czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej,

-              10 03 15* - zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach,

-              10 03 16 - zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15,

-              10 03 17* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,

-              10 03 18 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17,

-              10 03 19* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 03 20  - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19,

-              10 03 21* - inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 03 22 - inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21,

-              10 03 23* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 03 24 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23,

-              10 03 25* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 03 26 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25,

-              10 03 27* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 03 28 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27,

-              10 03 29* - odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 03 30 - odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wym.  w 10 03 29,

-              10 03 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 04 01* - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 04 02* - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 04 03* - wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy),

-              10 04 04* - pyły z gazów odlotowych,

-              10 04 05* - inne cząstki i pyły,

-              10 04 06* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 04 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 04 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 04 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09,

-              10 04 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 05 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80),

-              10 05 03* - pyły z gazów odlotowych,

-              10 05 04 - inne cząstki i pyły,

-              10 05 05* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 05 06* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 05 08* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 05 09 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08,

-              10 05 10* - zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach,

-              10 05 11 - zgary inne niż wymienione w 10 05 10,

-              10 05 80 - żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych,

-              10 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 06 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 06 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 06 03* - pyły z gazów odlotowych,

-              10 06 04 - inne cząstki i pyły,

-              10 06 06* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 06 07* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 06 09* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 06 10 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09,

-              10 06 80 - żużle szybowe i granulowane,

-              10 06 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 07 01 - żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 07 02 - zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 07 03 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 07 04 - inne cząstki i pyły,

-              10 07 05 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 07 07* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 07 08 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07,

-              10 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 08 04 - cząstki i pyły,

-              10 08 08* - słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej,

-              10 08 09 - inne żużle,

-              10 08 10* - zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezp. ilościach,

-              10 08 11 - zgary inne niż wymienione w 10 08 10,

-              10 08 12* - odpady zawierające smołę z produkcji anod,

-              10 08 13 - odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12,

-              10 08 14 - odpadowe anody,

-              10 08 15* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 08 16  - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15,

-              10 08 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebez-pieczne,

-              10 08 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17,

-              10 08 19* - odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje,

-              10 08 20 - odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19,

-              10 08 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 09 03 - żużle odlewnicze,

-              10 09 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 09 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 09 05,

-              10 09 07* - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zaw. substancje niebezpieczne,

-              10 09 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07,

-              10 09 09* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 09 10 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09,

-              10 09 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 09 12 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11,

-              10 09 13* - odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 09 14 - odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13,

-              10 09 15* - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,

-              10 09 16 - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15,

-              10 09 80 - wybrakowane wyroby żeliwne,

-              10 09 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 10 03 - zgary i żużle odlewnicze,

-              10 10 05* - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zaw. substancje niebezpieczne,

-              10 10 06 - rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wym. w 10 10 05,

-              10 10 07* - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zaw. substancje niebezpieczne,

-              10 10 08 - rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07,

-              10 10 09* - pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 10 10 - pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09,

-              10 10 11* - inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 10 12 - inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11,

-              10 10 13* - odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 10 14 - odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13,

-              10 10 15* - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów,

-              10 10 16 - odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15,

-              10 10 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 11 03 - odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego,

-              10 11 05 - cząstki i pyły,

-              10 11 09* - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki term. zaw. subst. niebezpieczne,

-              10 11 10 - odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09,

-              10 11 11* - szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zaw. metale ciężkie),

-              10 11 12 - szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11,

-              10 11 13* - szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 11 14 - szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13,

-              10 11 15* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 11 16 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15,

-              10 11 17* - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zaw. subst. niebezp.,

-              10 11 18 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17,

-              10 11 19* - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zaw. substancje niebezpieczne,

-              10 11 20 - odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19,

-              10 11 80 - szlamy fluorokrzemianowe,

-              10 11 81* - odpady zawierające azbest,

-              10 11 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 12 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

-              10 12 03 - cząstki i pyły,

-              10 12 05 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 12 06 - zużyte formy,

-              10 12 08 - wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej),

-              10 12 09* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 12 10 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09,

-              10 12 11* - odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie,

-              10 12 12 - odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11,

-              10 12 13 - szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków,

-              10 12 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 13 01 - odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej,

-              10 13 04 - odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego,

-              10 13 06 - cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13),

-              10 13 07 - szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych,

-              10 13 09* - odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

-              10 13 10 - odpady z produkcji elementów cementowo azbestowych inne niż wym. w 10 13 09,

-              10 13 11 - odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10,

-              10 13 12* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne,

-              10 13 13 - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12,

-              10 13 14 - odpady betonowe i szlam betonowy,

-              10 13 80 - odpady z produkcji cementu,

-              10 13 81 - odpady z produkcji gipsu,

-              10 13 82 - wybrakowane wyroby,

-              10 13 99 - inne niewymienione odpady,

-              10 14 01* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć,

-              10 80 01 - żużle z produkcji żelazokrzemu,

-              10 80 02 - pyły z produkcji żelazokrzemu,

-              10 80 03 - żużle z produkcji żelazochromu,

-              10 80 04 - pyły z produkcji żelazochromu,

-              10 80 05 - żużle z produkcji żelazomanganu,

-              10 80 06 - pyły z produkcji żelazomanganu,

-              10 80 99 - inne niewymienione odpady,

-              11 01 05* - kwasy trawiące,

-              11 01 06* - odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05,

-              11 01 07* - alkalia trawiące,

-              11 01 08* - osady i szlamy z fosforanowania,

-              11 01 09* - szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 01 10 - szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09,

-              11 01 11* - wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 01 12 - wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11,

-              11 01 13* - odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 01 14 - odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13,

-              11 01 15* - odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 01 16* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,

-              11 01 98* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              11 02 02* - szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt),

-              11 02 03 - odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy,

-              11 02 05* - odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 02 06 - odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05,

-              11 02 07* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              11 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              11 03 01* - odpady zawierające cyjanki,

-              11 03 02* - inne odpady,

-              11 05 01 - cynk twardy,

-              11 05 02 - popiół cynkowy,

-              11 05 03* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              11 05 04* - zużyty topnik,

-              11 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              12 01 01 - odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów,

-              12 01 02 - cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów,

-              12 01 03 - odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych,

-              12 01 04 - cząstki i pyły metali nieżelaznych,

-              12 01 05 – odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych,

-              12 01 06* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji        i roz-tworów),

-              12 01 07* - odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roz-tworów),

-              12 01 08* - odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce,

-              12 01 09* - odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców,

-              12 01 10* - syntetyczne oleje z obróbki metali,

-              12 01 12* - zużyte woski i tłuszcze,

-              12 01 13 - odpady spawalnicze,

-              12 01 14* - szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne,

-              12 01 15 - szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14,

-              12 01 16* - odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

-              12 01 17 - odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16,

-              12 01 18* - szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania),

-              12 01 19* - oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji,

-              12 01 20* - zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne,

-              12 01 21 - zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20,

-              12 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              12 03 01* - wodne ciecze myjące,

-              12 03 02* - odpady z odtłuszczania parą,

 

 

-              13 01 01* - oleje hydrauliczne zawierające PCB,

-              13 01 04* - emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne,

-              13 01 05* - emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

-              13 01 09* - mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne,

-              13 01 10* - mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

-              13 01 11* - syntetyczne oleje hydrauliczne,

-              13 01 12* - oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji,

-              13 01 13* - inne oleje hydrauliczne,

-              13 02 04* - mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zaw. zw.  chlorowcoorganiczne,

-              13 02 05* - min. oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

-              13 02 06* - syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

-              13 02 07* - oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji,

-              13 02 08* - inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,

-              13 03 01* - oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB,

-              13 03 06* - min. oleje i ciecze stos. jako elektroizolat. oraz nośniki ciepła zaw. zw. chlorowcoorg. inne niż wym. w 13 03 01,

-              13 03 07* - mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła, niezaw. zw. chlorowcoorganicznych,

-              13 03 08* - syntet. oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wym. w 13 03 01,

-              13 03 09* - oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające bio-degradacji,

-              13 03 10* - inne oleje i ciecze stosowane, jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła,

-              13 04 01* - oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej,

-              13 04 02* - oleje zęzowe z nabrzeży portowych,

-              13 04 03* - oleje zęzowe ze statków morskich,

-              13 05 01* - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

-              13 05 02* - szlamy z odwadniania olejów w separatorach,

-              13 05 03* - szlamy z kolektorów,

-              13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach,

-              13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach,

-              13 05 08* - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

-              13 07 01* - olej opałowy i olej napędowy,

-              13 07 02* - benzyna,

-              13 07 03* - inne paliwa (włącznie z mieszaninami),

-              13 08 01* - szlamy lub emulsje z odsalania,

-              13 08 02* - inne emulsje,

-              13 08 80 - zaolejone odpady stałe ze statków,

-              13 08 99* - inne niewymienione odpady,

-              14 06 01* - freony, HCFC, HFC,

-              14 06 02* - inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

-              14 06 03* - inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,

-              14 06 04* - szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne,

-              14 06 05* - szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki,

-              15 01 01 - opakowania z papieru i tektury,

-              15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych,

-              15 01 03 - opakowania z drewna,

-              15 01 04 - opakowania z metali,

-              15 01 05 - opakowania wielomateriałowe,

-              15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe,

-              15 01 07 - opakowania ze szkła,

-              15 01 09 - opakowania z tekstyliów,

-              15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone  (np. środkami ochrony roślin I i II

                  klasy toksyczności bardzo toksyczne i toksyczne),

-              15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi

                  pojemnikami ciśnieniowymi,

-              15 02 02* - sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

                  ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi         (np. PCB),

-              15 02 03 - sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

-              16 01 03 - zużyte opony,

-              16 01 04* - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy 1,

-              16 01 06 - zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezp. elementów 1,

-              16 01 07* - filtry olejowe,

-              16 01 08* - elementy zawierające rtęć,

-              16 01 09* - elementy zawierające PCB,

-              16 01 10* - elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne),

-              16 01 11* - okładziny hamulcowe zawierające azbest,

-              16 01 12 - okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11,

-              16 01 13* - płyny hamulcowe,

-              16 01 14* - płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje,

-              16 01 15 - płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14,

-              16 01 16 - zbiorniki na gaz skroplony,

-              16 01 17 - metale żelazne,

-              16 01 18 - metale nieżelazne,

-              16 01 19 - tworzywa sztuczne,

-              16 01 20 - szkło,

-              16 01 21* - niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160107 do 160111, 160113 i 160114,

-              16 01 22 - inne niewymienione elementy,

-              16 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              16 02 09* - transformatory i kondensatory zawierające PCB,

-              16 02 10* - zużyte urządzenia zaw. PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wym. w 16 02 09,

-              16 02 11* - zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC,

-              16 02 12* - zużyte urządzenia zawierające wolny azbest,

-              16 02 13* - zużyte urządzenia zawące niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12,

-              16 02 14 - zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13,

-              16 02 15* - niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń,

-              16 02 16 - elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,

-              16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80,

-              16 03 05* - organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 03 06 - organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80,

-              16 03 80 - produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia,

-              16 04 01* - odpadowa amunicja,

-              16 04 02* - odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne),

-              16 04 03* - inne materiały wybuchowe,

-              16 05 04* - gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 05 05 - gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04,

-              16 05 06* - chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny

                  chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych,

-              16 05 07* - zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),

-              16 05 08* - zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne),

-              16 05 09 - zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08,

-              16 06 01* - baterie i akumulatory ołowiowe,

-              16 06 02* - baterie i akumulatory niklowo kadmowe,

-              16 06 03* - baterie zawierające rtęć,

-              16 06 04 - baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03),

-              16 06 05 - inne baterie i akumulatory,

-              16 06 06* - selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów,

-              16 07 08* - odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty,

-              16 07 09* - odpady zawierające inne substancje niebezpieczne,

-              16 07 99 - inne niewymienione odpady,

-              16 08 01 - zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wył.  16 08 07),

-              16 08 02* - zużyte katalizatory zaw. niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki,

-              16 08 03 - zużyte katalizatory zaw. metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02,

-              16 08 04 - zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wył. 16 08 07),

-              16 08 05* - zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy,

-              16 08 06* - zużyte ciecze stosowane, jako katalizatory,

-              16 08 07* - zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

-              16 09 01* - nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy),

-              16 09 02* - chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy),

-              16 09 03* - nadtlenki (np. nadtlenek wodoru),

-              16 09 04* - inne niewymienione substancje utleniające,

-              16 10 01* - uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 10 02 - uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01,

-              16 10 03* - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 10 04 - stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03,

-              16 11 01* - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zaw. subst. niebezpieczne,

-              16 11 02 - węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wym. w 16 11 01,

-              16 11 03* - inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające sub-stancje niebezpieczne,

-              16 11 04 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione     w 16 11 03,

-              16 11 05* - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne,

-              16 11 06 - okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05,

-              16 80 01 - magnetyczne i optyczne nośniki informacji,

-              16 81 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

-              16 81 02 - odpady inne niż wymienione w 16 81 01,

-              16 82 01* - odpady wykazujące właściwości niebezpieczne,

-              16 82 02 - odpady inne niż wymienione w 16 82 01,

-              17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

-              17 01 02 - gruz ceglany,

-              17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,

-              17 01 06* - zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

                  zawierające substancje niebezpieczne,

-              17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

                  w 17 01 06,

-              17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp.,

-              17 01 81 - odpady z remontów i przebudowy dróg,

-              17 01 82 - inne niewymienione odpady,

-              17 02 01 – drewno,

-              17 02 02 - szkło,

-              17 02 03 - tworzywa sztuczne,

-              17 02 04* - odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone subst. Niebezp. (podkłady kolejowe),

-              17 03 01* - asfalt zawierający smołę,

-              17 03 02 - asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01,

-              17 03 03* - smoła i produkty smołowe,

-              17 03 80 - odpadowa papa,

-              17 04 01 - miedź, brąz, mosiądz,

-              17 04 02 - aluminium,

-              17 04 03 – ołów,

-              17 04 04 – cynk,

-              17 04 05 - żelazo i stal,

-              17 04 06 – cyna,

-              17 04 07 - mieszaniny metali,

-              17 04 09* - odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,

-              17 04 10* - kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,

-              17 04 11 - kable inne niż wymienione w 17 04 10,

-              17 05 03* - gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),

-              17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,

-              17 05 05* - urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

-              17 05 06 - urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,

-              17 05 07* - tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

-              17 05 08 - tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07,

-              17 06 01* - materiały izolacyjne zawierające azbest,

-              17 06 03* - inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne,

-              17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03,

-              17 06 05* - materiały konstrukcyjne zawierające azbest,

-              17 08 01* - materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone subst. niebezpiecznymi,

-              17 08 02 - materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01,

-              17 09 01* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,

-              17 09 02* - odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny

                  podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),

-              17 09 03* - inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,

-              17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02  i 17 09 03,

-              18 01 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03),- 

-              18 01 04 - inne odpady niż wymienione w 18 01 03,

-              18 01 06* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

-              18 01 07 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06,

-              18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

-              18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08,

-              18 01 10* - odpady amalgamatu dentystycznego,-

-              18 01 81 - zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80,-             

-              18 02 01 - narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02),- 

-              18 02 03 - inne odpady niż wymienione w 18 02 02,

-              18 02 05* - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne,

-              18 02 06 - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05,

-              18 02 07* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

-              18 02 08 - leki inne niż wymienione w 18 02 07,

-              19 01 02 - złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych,

-              19 01 05* - osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 01 06* - szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 01 07* - odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 01 10* - zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 01 11* - żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 01 12 - żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11,

-              19 01 13* - popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 01 14 - popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13,

-              19 01 15* - pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 01 16 - pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15,

-              19 01 17* - odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 01 18 - odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17,

-              19 01 19 - piaski ze złóż fluidalnych,

-              19 01 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 02 03 - wstępnie przemieszane odpady składające się wył. z odpadów innych niż niebezpieczne,

-              19 02 04* - wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebez-piecznych,

-              19 02 05* - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 02 06 - szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05,

-              19 02 07* - oleje i koncentraty z separacji,

-              19 02 08* - ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 02 09* - stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 02 10 - odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09,

-              19 02 11* - inne odpady zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 02 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 03 04* - odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane,

-              19 03 05 - odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04,

-              19 03 06* - odpady niebezpieczne zestalone,

-              19 03 07 - odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06,

-              19 04 01 - zeszklone odpady,

-              19 04 02* - popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 04 03* - niezeszklona faza stała,

-              19 04 04 - ciekłe odpady z procesów zeszkliwienia,

-              19 05 01 - nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych,

-              19 05 02 - nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,

-              19 05 03 - kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania),

-              19 05 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 06 03 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

-              19 06 04 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych,

-              19 06 05 - ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych,

-              19 06 06 - przefermentowane odpady z beztlenowego rozkł. odpadów zwierzęcych i roślinnych,

-              19 06 99 - inne niewymienione odpady.

-              19 08 01 - skratki,

-              19 08 02 - zawartość piaskowników,-   

-              19 08 06* - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,

-              19 08 07* - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,

-              19 08 08* - odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie,

-              19 08 09 - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zaw. wył. oleje jadalne i tłuszcze,

-              19 08 10* - tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09,

-              19 08 11* - szlamy zaw. subst. niebezp. z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych,

-              19 08 12 - szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

-              19 08 13* - szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemy-słowych,

-              19 08 14 - szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione  w 19 08 13,

-              19 08 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 09 01 - odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki,

-              19 09 02 - osady z klarowania wody,

-              19 09 03 - osady z dekarbonizacji wody,

-              19 09 04 - zużyty węgiel aktywny,

-              19 09 05 - nasycone lub zużyte żywice jonowymienne,

-              19 09 06 - roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych,

-              19 09 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 10 01 - odpady żelaza i stali,

-              19 10 02 - odpady metali nieżelaznych,

-              19 10 03* - lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 10 04 - lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03,

-              19 10 05* - inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 10 06 - inne frakcje niż wymienione w 19 10 05,

-              19 11 01* - zużyte filtry iłowe,

-              19 11 02* - kwaśne smoły,

-              19 11 03* - uwodnione odpady ciekłe,

-              19 11 04* - alkaliczne odpady z oczyszczania paliw,

-              19 11 05* - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 11 06 - osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05,

-              19 11 07* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych,

-              19 11 99 - inne niewymienione odpady,

-              19 12 01 - papier i tektura,

-              19 12 02 - metale żelazne,

-              19 12 03 - metale nieżelazne,

-              19 12 04 - tworzywa sztuczne i guma,

-              19 12 05 - szkło,

-              19 12 06* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 12 07 - drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

-              19 12 08 - tekstylia,

-              19 12 09 - minerały (np. piasek, kamienie),

-              19 12 10 - odpady palne (paliwo alternatywne),-  

-              19 13 01* - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 13 02 - odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01,

-              19 13 03* - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 13 04 - szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03,

-              19 13 05* - szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 13 06 - szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05,

-              19 13 07* - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód pod-ziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

-              19 13 08 - odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód pod-ziemnych inne niż wymienione w 19 13 07,

-              19 80 01 - odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych,

-              20 01 01 - papier i tektura,

-              20 01 02 - szkło,

-              20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

-              20 01 10 - odzież,

-              20 01 11 – tekstylia,

-              20 01 13* - rozpuszczalniki,

-              20 01 14* - kwasy,

-              20 01 15* - alkalia,

-              20 01 17* - odczynniki fotograficzne,

-              20 01 19* - środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (b. toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),

-              20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

-              20 01 23* - urządzenia zawierające freony,

-              20 01 25 - oleje i tłuszcze jadalne,

-              20 01 26* - oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25,

-              20 01 27* - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i Żywice zawierające substancje niebezpieczne,

-              20 01 28 - farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wym. w 20 01 27,

-              20 01 29* - detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

-              20 01 30 - detergenty inne niż wymienione w 20 01 29,

-              20 01 31* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

-              20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31,

-              20 01 33* - baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane

                  baterie i akumulatory zawierające te baterie,

-              20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,

-              20 01 35* - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wym. w 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezp. składniki

-              20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35,

-              20 01 37* - drewno zawierające substancje niebezpieczne,

-              20 01 38 - drewno inne niż wymienione w 20 01 37,

-              20 01 39 - tworzywa sztuczne,

-              20 01 40 - metale,

-              20 01 41 - odpady zmiotek wentylacyjnych,

-              20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19,

-              20 01 99 - inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny,

-              20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji,

-              20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie,

-              20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji,

-              20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

-              20 03 02 - odpady z targowisk,

-              20 03 03 - odpady z czyszczenia ulic i placów,

-              20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości,

-              20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych,

-              20 03 07 - odpady wielkogabarytowe,

-              20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.

 

  1– z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 20.01.2005 r.

       o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202 z późniejszymi zmianami).

 

 

 1. Zbieranie odpadów może odbywać się w Szczecinie przy ul. Gdańskiej 12b

( działka nr 3/8 obręb 1094 o pow. 3,4759 ha ) oraz przy ul. Jesiennej 9 (działka nr 3 obręb

4053 o pow. 0,1229 ha).

 

 

 1. Magazynowanie odpadów według rodzajów określonych w punkcie I może odbywać się na terenie do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, wskazany w punkcie II, przy spełnieniu następujących warunków:
 2. odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej niż 3 lata,
 3. okresy magazynowania odpadów liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów,
 4. odpady powinny być magazynowane w miejscach oznakowanych, w pojemnikach lub  kontenerach w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do gruntu lub środowiska,
 5. dopuszcza się magazynowanie odpadów innych niż niebezpieczne luzem w pryzmach,                                 w przypadku jeżeli wynika to z uzasadnionych procesów technologicznych lub organizacyjnych oraz rodzajów odpadów nadających się do takiego magazynowania, z zachowaniem pozostałych warunków określonych w niniejszym punkcie.
 6. miejsca magazynowania odpadów powinny posiadać utwardzone podłoże być oznakowane                        i niedostępne dla osób nieupoważnionych,
 7. magazynowanie odpadów niebezpiecznych może odbywać się pod zadaszeniem, w kontenerach lub pojemnikach nie wchodzących w reakcje fizyczne lub chemiczne z magazynowanymi odpadami,
 8. postępowanie z olejami odpadowymi powinno odbywać się w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968), 
 9. należy zachować szczególną ostrożność przy przeprowadzaniu jakichkolwiek prac związanych        z przepakowywaniem, przeładowywaniem, załadunkiem odpadów na środki transportu, aby uniemożliwić przedostanie się ich do środowiska, a w przypadku rozlania, wysypania lub zanieczyszczenia gruntu, natychmiast usunąć zagrożenie przy użyciu sorbentów, wymiany zanieczyszczonej gleby lub w inny sposób usunąć zagrożenie przy zachowaniu szczególnych warunków określonych w przepisach bhp.

 

 

 1. Określam następujące metody zbierania odpadów:
1.Odpady przyjmowane będą od przedsiębiorców i osób fizycznych.
2.Odpady mogą być zbierane celem zgromadzenia większej ilości przed ich transportem do miejsc przetwarzania lub przekazania kolejnemu posiadaczowi.
3.Odpady mogą być wstępnie sortowane w sposób nieprowadzący do zasadniczej zmiany charakteru i składu odpadów oraz niepowodujący zmiany ich kwalifikacji.

 

 
V.MPO Sp. z o.o. jest zobowiązana dodatkowo do:  
 1. Przekazywania odpadów następnemu posiadaczowi posiadającemu uregulowany status prawny, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
2.Prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach oraz z rozporządzeniem  
       Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na
       potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr 249, poz. 1673 ).
 1. Składania Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego na formularzach stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach( Dz. U. Nr 249, poz. 1674 ), zgodnie z art. 75 ustawy o odpadach, zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi.

 

 1. Ustalam MPO Sp. z o.o. odpowiedzialną za ewentualne straty wynikłe z nieprawidłowego wykonania decyzji. 

 

 1.  Wymagania wynikające z przepisów odrębnych:  

W przypadku zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy zastosować się do obowiązków nałożonych na zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, określonych                 w rozdziale 6 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi i elektronicznym (Dz. U z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

 1. Gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem podlega administracyjnej karze pieniężnej, nakładanej w formie decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na podstawie art. 196 ustawy o odpadach. Administracyjna kara pieniężna za naruszenia postanowień niniejszego zezwolenia  wynosi nie mniej niż 1000,00 zł (jeden tysiąc zł.)  i nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł. ( jeden milion zł.).

  

 1. Decyzja jest ważna do dnia 30 wrzesnia 2024 roku.

 

U z a s a d n i e n i e

Decyzję wydano w oparciu o cytowane na wstępie przepisy, po przeanalizowaniu przedłożonego wniosku.   Uznano, że spełnione zostały wymagania określone w art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach.

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest obowiązkowe, w przeciwnym wypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 47 ustawyo odpadach. Działalność związana ze zbieraniem odpadów przy ul. Gdańskiej 12b o raz Jesiennej 9 prowadzona jest jako kontynuacja dotychczasowej działalności,                                           w oparciu o zezwolenie wydane na podstawie ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.  W decyzji nie uwzględniono odpadów pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, komunalnych osadów ściekowych oraz zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych z uwagi na zakaz zbierania tych odpadów wynikający z art. 23 ust 2 ustawy o odpadach.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany warunków decyzji należy wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone decyzją będą spełnione.

 

Od decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Szczecin w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 Otrzymują:

 

1.    Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.

       ul. Gdańska 12b

71 – 600 Szczecin   

 

2.    Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

       ul. Korsarzy 34    

       70-540 Szczecin

 

3.   Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska

ul. Wały Chrobrego 4

70 – 502 Szczecin

udostępnił: WGKIOS, wytworzono: 2016/11/21, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Dariusz Januszek, dnia: 2016/11/21 09:53:08
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Januszek 2016/11/21 09:53:08 nowa pozycja